Udskriv

29-09-17 – 03-11-17 Lokalplanforslag 58.A HF Sommervirke

Lokalplanforslag 58.A HF Sommervirke er fremlagt i offentlig høring fra 29. september til 3. november 2017 begge dage inklusive

Lokalplanforslaget fastholder områdets anvendelse af kolonihaveområde. Der sikres en udvidet og mere tidssvarende byggemulighed på det enkelte havelod, og der fastlægges overordnede bestemmelser for omfang og placering af bebyggelsen. Lokalplanen giver mulighed for at bygge kolonihavehus på op til 60 m2 og to småbygninger pr. havelod.
 
Lokalplanen afløser og præciserer den gældende Lokalplan 58. Samtidig regulerer forslaget fremadrettet områdets karakter af kolonihaveområde. Området bliver bevaret som et velfungerende kolonihaveområde til rekreativt brug. Endvidere sikres offentlig adgang til kolonihavernes interne veje, ligesom den offentlige sti gennem området fastlægges.
 
For at lovliggøre allerede eksisterende bebyggelse med et kolonihavehus over 60 m2 er det muligt at disponere areal fra småbygningerne til kolonihavehuset, så en allerede eksisterende bygning kan overskride 60 m2. Er der f.eks. et kolonihavehus på 73 m2 kan det overskridende areal på 13m2 tages fra en småbygning. Derefter vil der være 7 m2 disponibelt areal tilbage til småbebyggelse. Det skal ske efter tilladelse fra Kommunalbestyrelsen og er i lokalplanforslaget udformet som en kompetencenorm.
 
Lokalplanens vedtagelse lovliggør ikke bebyggelse i strid med bestemmelserne i lokalplanen. Der kan maksimalt etableres eller lovliggøres 80 m2 bebyggelse, al bebyggelse medregnet, på hver havelod.

Der er foretaget screening af forslag til Lokalplanforslag 58.A HF Sommervirke i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Der vurderes, at der ikke vil være en væsentlig indvirkning på miljøet, og der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planen kan inden 4 uger påklages til Planklagenævnet i overensstemmelse med klagevejledningen, som kan findes her

Lokalplanforslag 58.A HF Sommervirke kan ses her
Screeningen for miljøvurdering kan ses her

Indsigelser eller bemærkninger kan i høringsperioden fremsendes til Teknisk Forvaltning eller til kommunen@taarnby.dk

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort indtræder midlertidige retsvirkninger, der skal sikre mod, at planens indhold foregribes.

Kommunen kan dog efter høringsfristens udløb tillade, at området udnyttes efter planen, såfremt:
• dette er i overensstemmelse med kommuneplanen
• der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde
• der ikke er gjort indsigelser mod forslaget fra en statslig myndighed

×

Cookie info