Udskriv

29-09-17 – 01-11-17 Forslag til Lokalplantillæg 108.1 Erhvervsområde ved Kastrup Station

Forslag til Lokalplantillæg 108.1 Erhvervsområde ved Kastrup Station er fremlagt i offentlig høring fra 29. september til 1. november 2017 begge dage inklusive.


Forslag til Lokalplantillæg 108.1 med Kommuneplantillæg 11 supplerer den eksisterende Lokalplan 108 med anvendelse til undervisningsformål i forbindelse med gymnasiale uddannelser samt almen voksenuddannelse.

Lokalplantillægget indeholder bestemmelser med krav om en friarealprocent på 15 for undervisningsanvendelsen. Der er fastsat parkeringsnorm til minimum 1 p-plads pr. 100 m2 for uddannelsesformål. Yderligere er fastsat, at forbindelser igennem området skal være offentligt tilgængelige. Det følges op af tegningsbilag med principper for trafikale løsninger, således at det sikres, at de offentlige forbindelser igennem området og trafikken af fodgængere og cyklister er løst tilstrækkeligt og funktionelt både under nuværende og fremtidige forhold.
 
Tillægget muliggør, at ejeren kan indrette den eksisterende nordfløj i Bygning 1 B (se bilag) til en skole for voksen- og ungeundervisning.
Den eksisterende Lokalplan 108 er fortsat gældende. Her er en bebyggelsesprocent på 110 og en friarealprocent for de resterende anvendelser på 10 af etagearealet minus parkeringshus.
 
Der er foretaget screening af udkast til Lokalplantillæg 108.1 Erhvervsområde ved Kastrup Station og Kommuneplantillæg 11 i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Der vurderes, at der ikke vil være en væsentlig indvirkning på miljøet, og der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planen kan inden 4 uger påklages til Planklagenævnet i overensstemmelse med klagevejledningen, som kan findes her

Forslaget til Lokalplantillæg 108.1 kan ses her
Screeningen for miljøvurdering kan ses her

Indsigelser eller bemærkninger kan i høringsperioden fremsendes til Teknisk Forvaltning eller til kommunen@taarnby.dk

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort indtræder midlertidige retsvirkninger, der skal sikre mod, at planens indhold foregribes.

Kommunen kan dog efter høringsfristens udløb tillade, at området udnyttes efter planen, såfremt:
• dette er i overensstemmelse med kommuneplanen
• der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde
• der ikke er gjort indsigelser mod forslaget fra en statslig myndighed

×

Cookie info