Udskriv

27-06-2017 Offentlig bekendtgørelse af vedtagelse af Lokalplan 130 Ungdomsegnede boliger i Tårnbyparken og Kommuneplantillæg nr. 8

Økonomiudvalget har på mødet d. 21. juni 2017 besluttet at vedtage lokalplan 130 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 endeligt.


Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra boligorganisationen Tårnbyhuse. Formålet med lokalplanen er at muliggøre opførelsen af et etagebyggeri med ungdomsegnede boliger i Tårnbyparken. Lokalplanen giver mulighed for at opføre en etageboligbebyggelse i op til 5½ etager med en maksimal højde på op til 19 m. Inden for lokalplanområdet kan der opføres etageboligbebyggelse med en samlet bebyggelsesprocent på 90 % Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, da lokalplanen fastlægger en højere bebyggelsesprocent og anden parkeringsnorm end kommuneplanrammen tillader. Derfor ledsages lokalplanen af Kommuneplantillæg nr. 8. Kommuneplan 2014 - 2026 påpeger, at der mangler ungdomsegnede boliger i Tårnby Kommune.

Forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg har været i offentlig høring i overensstemmelse med Planlovens bestemmelser. I høringsperioden er der indkommet 10 høringssvar. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen eller kommuneplantillægget

Lokalplanen og kommuneplantillægget kan ses her.

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ifølge planlovens § 18 ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i § 19 eller 40. 

Klager over lokalplanen kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet indtil 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. inden d. 25.07. 2017. Evt. klager skal indberettes via klageportalen klagevejledning. Klagenævnet vil i forbindelse behandlingen af klager opkræve et gebyr, der tilbagebetale, hvis der helt eller delvist opnås medhold i klagen.

×

Cookie info