Udskriv

23-10-17 Lokalplan 127 og Kommuneplantillæg nr. 6 - Endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune har på mødet d. 26. september endeligt vedtaget Lokalplan 127 Ved Diget og tilhørende Kommuneplantillæg nr. 6.

Lokalplanen fastlægger anvendelsesmulighederne for området og sikrer udviklingsmulighederne af områdets rekreative karakter. Det gøres ved at give forholdsvis brede anvendelsesmuligheder indenfor private erhverv med tilknytning til fysisk udfoldelse og sundhed, placering af bebyggelse som randbebyggelse, samt mulighed for at indpasse klimatilpasningsforanstaltninger i området.
Formålet med lokalplanen er ligeledes at ophæve en utidssvarende deklaration for parcelhusbebyggelsen langs Kastrupvej. Dog viderefører lokalplanen en enkelt af deklarationens bestemmelser vedr. vejbyggelinje fra Kastrupvej.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2014 - 2026 og ledsages derfor af Kommuneplantillæg nr. 6. Kommuneplantillægget overfører matriklerne 1to og 2gt, Kastrup By, Kastrup fra kommuneplanramme 1.B34 til 1.F02 for at ændre anvendelsesmulighederne for de to matrikler.
Planerne har været i høring i overensstemmelse med Planlovens bestemmelser. I høringsperioden er der indkommet tre høringssvar. Energinet er kommet med et høringssvar, hvor de påpeger, at der tæt på planområdet forløber et 132 kV jordkabel, HK1247 Amagerværket Kbst.-Kastrup. Lokalplanens redegørelse er tilføjet et afsnit om højspændingsledningen på baggrund af Energinets høringssvar. Ændringen kræver ikke fornyet høring. Derudover har høringssvarene ikke givet anledning til ændringer i planerne.

Lokalplanen og kommuneplantillægget kan ses her.

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ifølge planlovens § 18 ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i § 19 eller 40.

Vedtagelsen af lokalplanen, med tilhørende kommuneplantillæg, kan påklages til Planklagenævnet. Klager over lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Planklagenævnet i 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. inden d. 20. november 2017. Evt. klager skal indberettes via klageportalen. Klagenævnet vil i forbindelse behandlingen af klager opkræve et gebyr, der tilbagebetale, hvis der helt eller delvist opnås medhold i klagen. Klagevejledning kan ses her.

×

Cookie info