Udskriv

23-03-2017 Oprettelse af vandråd for Køge Bugt og indstilling af medlemmer hertil

En ændring af lov om vandplanlægning gør det nu muligt for landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand at anmode kommunalbestyrelsen om at oprette et vandråd for Køge Bugt.

Med ændring af lov om vandplanlægning, der trådte i kraft den 28. december 2016, fremgår det, at miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, hvilke opgave kommunalbestyrelserne i et hovedvandopland skal varetage. Den tilhørende "bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb", udmønter denne bemyndigelse. Her er det fastsat, at kommunerne i et hovedvandopland konkret skal løse følgende obligatoriske opgaver:

1. Vurdere om de vandløbsforekomster, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning i vandløb i vandområdeplanerne lever op til de opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, som ministeriet har fastsat.

2. Udvælge vandløbsforekomster, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpege som kunstige eller stærkt modificerede.

Miljø- og fødevareministeren har desuden besluttet, at kommunalbestyrelserne som en frivillig opgave kan få mulighed for at kommentere på, om der er vandløbsindsatser, der er videreført fra første vandplanperiode til anden planperiode, som det økonomisk eller miljømæssigt ikke vil være hensigtsmæssigt at gennemføre.

Efter lov om vandplanlægning samt den tilhørende bekendtgørelse om vandrådsarbejdet skal kommunerne nedsætte vandrådene. Initiativet skal dog komme fra organisationer og foreninger, der efter loven kan være medlem heraf.

På den baggrund, og efter aftale med miljø- og fødevareministeren, opfordres landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, til senest den 29. marts 2017 at anmode kommunalbestyrelsen om at oprette et vandråd for Hovedvandopland 2.4 Køge Bugt.
Med anmodningen kan indsendes en indstilling af medlemmer til vandrådet. Hver organisation og forening kan indstille ét medlem og én suppleant.

Med bekendtgørelse om vandrådsarbejdet skal kommunalbestyrelserne inden for de enkelte hovedvandoplande efter den udmeldte frist beslutte, at der skal oprettes et vandråd, hvis der er anmodet herom. Den kommunalbestyrelse, der skal varetage sekretariatsbetjeningen af det enkelte vandråd, vil herefter i samråd med de øvrige kommunalbestyrelser inden for hovedvandoplandet træffe afgørelse om, hvilke af de indstillede medlemmer der kan være medlem af vandrådet.

Vandrådets nedsættelse og medlemmer vil efterfølgende blive annonceret på kommunens hjemmeside.

Kommunerne vil sørge for den fornødne vejledning af vandrådet i forbindelse med arbejdet med kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner 2015-2021.

Anmodning om oprettelse af vandråd og indstilling af medlemmer kan ske til Tårnby Kommune, Teknisk Forvaltning, tf@taarnby.dk frem til og med den 29. marts 2017.

×

Cookie info