Udskriv

23/3 2017 Offentlig bekendtgørelse af vedtagelse af lokalplan 126 for idrætsområdet på Vestamager med tilhørende kommuneplantillæg nr. 3

Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 28. februar 2017 besluttet at vedtage lokalplan 126 og kommuneplan nr. 3 endeligt.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre en ny svømmehal eller lign. større idrætshal på op til 5000 m2 indenfor lokalplanens område. Herudover giver lokalplanen udvidelsesmuligheder i forbindelse med de eksisterende haller, anviser nye parkeringsmuligheder samt mulighed for at etablere forskellige udendørs faciliteter, som kan inspirere til bevægelse, leg og selvorganiseret idræt.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 126 er der foretaget mindre ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag på baggrund af de indkomne høringssvar.

Ændringerne medfører bl.a.:
1) At byggefelterne 1 og 5 er udvidet i omfang for større fleksibilitet i placeringen af bygningerne.
2) At nybyggeri i byggefelterne 2 og 3 højdemæssigt begrænses til 12m med en maksimal facadehøjde på 10m.
3) At der gives mulighed for at 'bytte om på' placeringerne af f.eks. petanquebaner og materielgård.

Lokalplanen fastsætter, at en ny stor hal eller svømmehal kan opføres i en højde på op til 18 m over terræn. Derfor ledsages lokalplanen af et tillæg til kommuneplanen, der hæver den maksimale højde for bygninger i området.

Ifølge planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i § 19 eller 40.

Se lokalplanen her

Planen kan inden fire uger fra offentliggørelsen, d.v.s. senest d. 20. april 2017, påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger. Klagenævnet vil i forbindelse med evt. klage opkræve et gebyr for sagens behandling, der tilbagebetales hvis der opnås hel eller delvis medhold i klagen. Evt. klager skal indberettes via klageportalen jf. denne klagevejledning.

×

Cookie info