Udskriv

19/12 2017 Offentlig bekendtgørelse af vedtagelse af Lokalplantillæg 108.1 - Erhvervsområde ved Kastrup Station og Kommuneplantillæg 1

Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 12. december 2017 besluttet at vedtage Lokalplantillæg 108.1 – Erhvervsområde ved Kastrup Station og Kommuneplantillæg 11 endeligt.

Lokalplantillæg 108.1 med Kommuneplantillæg 11 supplerer den eksisterende Lokalplan 108 med anvendelse til undervisningsformål i forbindelse med gymnasiale uddannelser samt almen voksenuddannelse.

Lokalplantillæg og Kommuneplantillæg indeholder bestemmelser med krav om en friarealprocent på 15 for undervisningsanvendelsen. Der er fastsat parkeringsnorm til minimum 1 p-plads pr. 100 m2 for uddannelsesformål. Yderligere er fastsat, at forbindelser igennem området skal være offentligt tilgængelige.

Den eksisterende Lokalplan 108 er fortsat gældende.

I høringsperioden er der ikke indkommet høringssvar.

Ifølge planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i § 19 eller 40.

Se lokalplanen her:

Planen kan inden fire uger fra offentliggørelsen, dvs. senest d. 16. januar 2018, påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger. Klagenævnet vil i forbindelse med evt. klage opkræve et gebyr for sagens behandling, der tilbagebetales hvis der opnås hel eller delvis medhold i klagen. Evt. klager skal indberettes via klageportalen jf. denne klagevejledning.

×

Cookie info