Udskriv

19-12-17 Offentlig bekendtgørelse af vedtagelse af Lokalplan 58.A – HF Sommervirke

Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 12. december 2017 besluttet at vedtage Lokalplan 58.A – HF Sommervirke endeligt.

Lokalplanen fastholder områdets anvendelse til kolonihaveområde. Der sikres en udvidet og mere tidssvarende byggemulighed på den enkelte havelod, og der fastlægges overordnede bestemmelser for omfang og placering af bebyggelsen.

Lokalplanen afløser og præciserer den hidtidige gældende Lokalplan 58.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen er der foretaget mindre ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag på baggrund af de indkomne høringssvar.

Ændringerne vedrører mindre præciseringer i redegørelsen vedr. afstandskrav mellem småbygninger og i afsnittet om Forhold til anden planlægning vedr. støjcirkulæret.

Ifølge planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i § 19 eller 40.

Se lokalplanen her:

Planen kan inden fire uger fra offentliggørelsen, dvs. senest d. 16. januar 2018, påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger. Klagenævnet vil i forbindelse med evt. klage opkræve et gebyr for sagens behandling, der tilbagebetales hvis der opnås hel eller delvis medhold i klagen. Evt. klager skal indberettes via klageportalen jf. denne klagevejledning.

×

Cookie info