Udskriv

19-12-17 Offentlig bekendtgørelse af vedtagelse af Lokalplan 134 Landdige fra Kalveboddiget til Ullerup.

Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 12. december 2017 besluttet at vedtage Lokalplan 134 – Landdige fra Kalveboddiget til Ullerup endeligt.

Med lokalplanen gives der mulighed for at anlægge et landdige i forlængelse af det eksisterende Kalveboddige til Tømmerupvej i Ullerup. Herudover åbnes der mulighed for, at der kan anlægges en offentlig tilgængelig sti langs eller på landdiget fra Kalveboddiget til Kongelundsvej.

Lokalplanen har desuden til formål at sikre, at anlæggelsen af diget ikke danner barrierer for eksisterende veje og stier samt afvandende grøfter.

Landdiget skal sikre imod stormflod og dermed oversvømmelse af bagvedliggende bebyggelse og anlæg.

Diget kan anlægges med en topkote på 5,00 meter, hvor det kobles til kystdiget, svarende til ca. 4 meter over terræn. Ved afslutningen ved Tømmerupvej vil diget have en topkote på 3,00 meter, hvilket kun er ca. 0,25 meter over eksisterende terræn.

Lokalplanen er ikke ændret i forhold til det forslag, der var fremlagt i høring.

Ifølge planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i § 19 eller 40.

Se lokalplanen her.

Planen kan inden fire uger fra offentliggørelsen, d.v.s. senest d. 16. januar 2018, påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger. Klagenævnet vil i forbindelse med evt. klage opkræve et gebyr for sagens behandling, der tilbagebetales hvis der opnås hel eller delvis medhold i klagen. Evt. klager skal indberettes via klageportalen jf. denne klagevejledning.

×

Cookie info