Udskriv

19-12-17 Offentlig bekendtgørelse af vedtagelse af Lokalplan 129 – Bevarende lokalplan for Kastrup Broforening.

Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 12. december 2017 besluttet at vedtage Lokalplan 129 – Bevarende lokalplan for Kastrup Broforening endeligt.

Lokalplanforslaget omfatter havnearealet ved Kastrup Broforening og havnebassinerne.

Formålet med lokalplanen er at sikre det kulturhistoriske miljø i området for Kastrup Broforening, hvor områdets kvaliteter og karakter udgør en bevaringsværdig helhed.

Området er allerede udbygget.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen er der ikke foretaget ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag. I høringsperioden er der indkommet et høringssvar mod lokalplanens forbud mod udstykning og arealoverførsel. Det har ikke givet anledning til ændringer i den i høringsperiodens offentliggjorte lokalplan.

Ifølge planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i § 19 eller 40.

Se lokalplanen her:

Planen kan inden fire uger fra offentliggørelsen, dvs. senest d. 16. januar 2018, påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger. Klagenævnet vil i forbindelse med evt. klage opkræve et gebyr for sagens behandling, der tilbagebetales hvis der opnås hel eller delvis medhold i klagen. Evt. klager skal indberettes via klageportalen jf. denne klagevejledning.

×

Cookie info