Udskriv

Offentlig høring af forslag til Lokalplan 127 Ved Diget og Kommuneplantillæg nr. 6

Vikings

Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 28. marts 2017 besluttet at sende forslag til Lokalplan 127 Ved Diget med tilhørende tillæg nr. 8 i offentlig høring.

Lokalplanforslaget fastlægger anvendelsesmulighederne for området, samt sikrer udviklingsmulighederne af områdets rekreative karakter. Det gøres ved at give forholdsvis brede anvendelsesmuligheder indenfor private erhverv med tilknytning til fysisk udfoldelse og sundhed, placering af bebyggelse som randbebyggelse, samt mulighed for at indpasse klimatilpasningsforanstaltninger i området.

Formålet med lokalplanen er ligeledes at ophæve en utidssvarende deklaration for parcelhusbebyggelsen langs Kastrupvej. Dog viderefører lokalplanen en enkelt af deklarationens bestemmelser, § 8 vedr. vejbyggelinje 15 m fra Kastrupvejs vejmidte.

Lokalplanen omfatter SAS-klubben, Kastrup Idrætsanlæg Ved Diget og en mindre parcelhusbebyggelse langs Kastrupvej.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2014 - 2026 og ledsages derfor af Kommuneplantillæg nr. 6. Kommuneplantillægget overfører matriklerne 1to og 2gt, Kastrup By, Kastrup, fra kommuneplanramme 1.B34 til 1.F02 for at ændre anvendelsesmulighederne for de to matrikler.

Du kan læse lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg her. 

Evt. høringssvar skal fremsendes til Teknisk Forvaltning eller til kommunen@taarnby.dk senest d. 27. juni 2017

Tårnby Kommune har efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 4 truffet afgørelse om, at lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering efter lovens § 3. Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planerne kan inden 4 uger påklages til Planklagenævnet i overensstemmelse med denne klagevejledning.

Når et forslag til en lokalplan er offentliggjort indtræder midlertidige retsvirkninger, der skal sikre mod, at planens indhold foregribes.

Kommunen kan dog efter høringsfristens udløb tillade, at området udnyttes efter planen, såfremt:

  • dette er i overensstemmelse med kommuneplanen
  • der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde
  • der ikke er gjort indsigelser mod forslaget fra en statslig myndighed

Screening for Miljøvurdering af Lokalplan 127 og Kommuneplantillæg 6 kan ses her.

×

Cookie info