Udskriv

19-04-2017 Offentlig bekendtgørelse af vedtagelse af Lokalplan 124 for ældreegnede boliger ved Englandsvej og Kommuneplantillæg nr. 5

Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 28. marts 2017 besluttet at vedtage lokalplan 124 og kommuneplan nr. 5 endeligt.

De to planer har været i høring i overensstemmelse med Planlovens bestemmelser. I høringsperioden har Teknisk Forvaltning modtaget fire høringssvar. Et enkelt høringssvar har givet anledning til ændringer i lokalplanen.

I forbindelse med høringen, har bygherren fremsat ønske om mindre ændringer i lokalplanen. Ændringerne muliggør etablering af yderligere ældreegnede boliger inden for den tilladte rummelighed, samt gør det muligt at bevare og udstykke den eksisterende villa. Størrelsen af det mulige nybyggeri øges ikke, og der fastlægges ikke et maks. antal af ældreegnede boliger, dog fastsættes der en mindste størrelse på boligerne. Lokalplanen bliver således mere fleksibel i forhold til etablering af ældreegnede boliger indenfor den mulige rummelighed, lokalplanen giver.

Bebyggelsesprocent og parkeringsnorm ændres ikke, og bygningsreglementet er ligeledes gældende.

Se lokalplanen her

Klager over lokalplanen kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Planklagenævet indtil 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse, dvs. inden d. 17. maj 2017. Evt. klager skal indberettes via klageportalen jf. vedlagte klagevejledning. Klagenævnet vil i forbindelse behandlingen af klager opkræve et gebyr, der tilbagebetale, hvis der helt eller delvist opnås medhold i klagen.
Ifølge planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i § 19 eller 40.

 Evt. klager skal indberettes via klageportalen jf. denne klagevejledning

×

Cookie info