Udskriv

18-09-2017 Afgørelse om at opførelse af Comfort Hotel Kastrup ikke er VVM-pligtigt

Tårnby Kommune har afgjort, at opførelse af Comfort Hotel Kastrup ikke er omfattet af en særlig vurdering på miljøet (VVM).
Kommunen vurderer i VVM-screening, at anlægget ikke vil påvirke miljøet væsentligt.

Tårnby Kommune afgørelse

Bilag til afgørelsen

Ansøgningsskema

 

 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen for så vidt angår retlige spørgsmål.

 

Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr.

Klagen skal være indgivet indenfor 4 uger efter afgørelsen er offentliggjort.

×

Cookie info