Udskriv

16-06-2017 Forlængelse af midlertidig landzonetilladelse til P19 i lufthavnens afsnit Øst B1

Bygge- og Ejendomsudvalget har på mødet d. 13. juni 2017 besluttet at forlænge den midlertidige landzonetilladelse til P19.

Tilladelsen giver mulighed for, at det etablerede parkeringsanlæg kan fortsætte på midlertidige vilkår endnu et år.
Tilladelsen, der er givet med hjemmel i planlovens § 35, udløber 1. juli 2018.
Er forslag til lokalplan KLK 2016 for lufthavn Øst ikke endeligt vedtaget inden da, foreligger der en ny situation, der fordrer, at såvel landzonetilladelsen som lokalplanforslaget tages op til genbehandling.

Ansøgningen om landzonetilladelse har ikke været udsendt i naboorientering, idet det ansøgte er vurderet at være af underordnet betydning for naboerne.

Afgørelsen om forlængelsen kan påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen, dvs. før 14. juli 2017.

Klageberettigede er erhvervs- og vækstministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt visse landsdækkende foreninger og organisationer.

Fremsendelse af klage sker ved indberetning via klageportalen, jf. klagevejledning.
Evt. klager vil have opsættende virkning med mindre klagenævnet beslutter andet.

×

Cookie info