Udskriv

15-02-17 Forslag til Lokalplan 85.2 for Etageboligbebyggelse ved Glamsbjergvej/Knarreborgvej

Banner

Høring af forslag til Lokalplan 85.2 for Etageboligbebyggelse ved Glamsbjergvej/Knarreborgvej er fremlagt i offentlig høring fra 15. feb. til 12. apr. 2017 begge dage inklusive.

Bygge- og Ejendomsudvalget har på mødet den 7. feb. 2017 besluttet at udsende et nyt forslag til Lokalplan 85.2 for etageboligbebyggelse ved Knarreborgvej/Glamsbjergvej i offentlig høring.
Lokalplanen omfatter matriklerne 13bc, 13bi, 13bn, 13bq, 13i og 73e, Tårnby By, Tårnby,
beliggende Glamsbjergvej 18-22, 2770 Kastrup.

Lokalplanen skal muliggøre etageboligbebyggelse med tilhørende private og fælles fri -, opholds-, færdsels- og parkeringsarealer.

Det tidligere lokalplanforslag for samme område var i offentlig høring i perioden fra 9. sep. - 4. nov. 2016.
På baggrund af høringssvarene og Bygge- og Ejendomsudvalgets beslutning på mødet den 6. december 2016, er der sket væsentlige ændringer i forhold til det forrige lokalplanforslag. Derfor sendes et nyt forslag i offentlig høring jf. Planlovens § 27 stk. 2.

De væsentlige ændringer er ift. byggefelternes placering og en ny udformning af stikvejen, der inddrages i lokalplanen.

Tårnby Kommune har efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 4 truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering efter lovens § 3. Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planen kan inden 4 uger påklages til Planklagenævnet i overensstemmelse med klagevejledningen, som kan findes her 

 
Forslaget til Lokalplan 85.2 kan ses her

Screeningen for miljøvurdering kan ses her

Indsigelser eller bemærkninger kan i høringsperioden fremsendes til Teknisk Forvaltning eller til kommunen@taarnby.dk

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort indtræder midlertidige retsvirkninger, der skal sikre mod, at planens indhold foregribes.

Kommunen kan dog efter høringsfristens udløb tillade, at området udnyttes efter planen, såfremt:
• dette er i overensstemmelse med kommuneplanen
• der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde
• der ikke er gjort indsigelser mod forslaget fra en statslig myndighed

×

Cookie info