Udskriv

08-12-17 Afgørelse - ikke VVM-pligt for opførelse af Ocean View Hotel

Tårnby Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at opførelsen af Ocean View Hotel ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.

Tårnby Kommune har den 24. oktober 2017 modtaget en ansøgning om opførelse af nyt hotel ved Amager Strandvej 401, 2770 Kastrup, matr.nr. 1a og 1ahl Kastrup By, Kastrup.

Projektet består i opførelse af nyt hotel, Ocean View Hotel på op til 13 etager. Byggefeltet vil udgøre 6.350 m² og hotelejendommen vil bestå af 357 værelser, med skybar, bar, restaurant, indendørs pool, fitness faciliteter, konference- og mødefaciliteter. Hotellets værelser fordeles i to bygningskroppe. På tagfladerne af de to bygningskroppe etableres solcelleanlæg. Under hotelejendommen samt det tilstødende areal mod vest vil der blive nedgravet parkeringskælder på ca. 5.950 m² med 170 p-pladser. Ca. 300 m² af byggefeltet vil blive udlagt som grønt areal.

Hotelejendommen vil blive opført på et ubebygget areal. Området er omfattet af Lokalplan 76A, som giver mulighed for at opføre nybyggeri til kontorerhverv, hotel- og kongrescenter med tilhørende restaurationer og butikker og i mindre omfang håndværks- og værkstedsvirksomheder. Tårnby Kommune har i 2011 screenet de kommende bygge- og anlægsprojekter i Lokalplan 76A i henhold til VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 11a "Anlægsarbejder i Byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser (Miljøministeriets Bek. nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning). Tårnby Kommune har den 29. november 2011 meddelt, at de kommende bygge- og anlægsprojekter ikke er VVM-pligtige.

Afgørelse

Bygge- og Ejendomsudvalget har den 5. december 2017 truffet beslutning om, at opførelse af Ocean View Hotel kan gennemføres.
Tårnby Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017.

Myndighedsscreeningsskemaet kan ses her

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet kan opføres uden en VVM-proces.

Sagens oplysninger

Tårnby kommune, Teknisk Forvaltning vurderer, at ansøgningen er omfattet af følgende bilag 2 punkter i miljøvurderingsloven:
• 10b: Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscenter og parkeringspladser.

Tårnby Kommune har foretaget en høring hos bygherre og grundejer.

Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV- arter

Det er Tårnby Kommunes vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektet virkninger på de nærmeste Natura 2000-områder, som er "Saltholm og omliggende hav" der er beliggende 3,5 km fra projektområdet og "Vestamager og havet syd for" som ligger 5,5 km fra området eller af konkrete bilag IV-arter jf. habitatbekendtgørelsen. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes at kunne påvirke områderne væsentligt ligesom byggeriet ikke forventes at påvirke konkrete bilag IV-arter.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som bygherre har beskrevet for Tårnby Kommune og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring med henblik på vurdering om ændringen udløser VVM-pligt.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år jf. miljøvurderingslovens § 39.

Klage- og søgsmålsvurdering

Afgørelsen kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Tårnby Kommunes hjemmeside.

Hvis der ønskes at klage over denne afgørelse, kan der klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der klages via Klageportalen, som findes via et link på www.nmkn.dk Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk Der logges på én af disse hjemmesider, med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis der ønskes fritagelse for brug af Klageportalen skal der sendes en begrundet anmodning til Tårnby kommune. Tårnby Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes.


Tårnby Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

×

Cookie info