Udskriv

08-12-17 Afgørelse - ikke VVM-pligt for landdiget mellem Kalveboddiget og Ullerup

Bygge- og Ejendomsudvalget har den 5. december 2017 truffet afgørelse om, at anlæggelsen af et landdige mellem Kalveboddiget og Ullerup kan gennemføres uden udarbejdelse af en VVM-redegørelse.

Tårnby Kommune har den 10. november 2017 modtaget en ansøgning om VVM
screening af anlæggelsen af et landdige mellem Kalveboddiget og Ullerup. Anlægget vil
ligge på matriklerne: 3l, 38bv, 38d, 38s, 38v, 38za, 38zb, 7000b, 7000d, 7000e alle
Ullerup By, Tårnby samt 1b Rågård, Tårnby.
Projektet omfatter etablering af et landdige i forlængelse af Kalveboddiget - fra det eksisterende kystdige ved Kanalvej og frem til Tømmerupvej ved Ullerup By.Der er tale om et strækningsanlæg med en samlet længde på ca. 2,5 km. Diget vil få en maksimal højde over eksisterende terræn på ca. 4 meter svarende til en topkote på 5,00 meter i mod vest, mens det mod øst vil være lavere med en topkote på 3,00 meter svarende til ca. 0,5 meter over det omgivende terræn.
Området er omfattet af forslag til Lokalplan 134, der forventes endeligt vedtaget medio december 2017. Lokalplanen giver mulighed for at anlægge et landdige i overensstemmelse med det fremsendte projekt.

Der er i 2010 gennemført en VVM-redegørelse for det samlede digeprojekt (forhøjelsen af Klaveboddiget, som er gennemført i 2010- 2013 og etableringen af et landdige i forlængelse heraf frem til Ullerup). Det konkret fremsendte projekt adskiller sig fra det oprindeligt anbefalede projekt ved en nordligere linjeføring - der stort set svarer til linjeføringen, der i VVM-redegørelsen er beskrevet som K2b og oprindeligt blev fravalgt på grund af den visuelle påvirkning i området. Det konkrete projekt sikrer - i modsætning til det projekt, som VVM-redegørelsen pegende på - en permanent sikring mod oversvømmelse.

Det fremsendte projekt for landdiget er screenet i forhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), bilag 2.

Afgørelse

Bygge- og Ejendomsudvalget har den 5. december 2017 truffet afgørelse om, at anlæggelsen af landdiget kan gennemføres uden udarbejdelse af en VVM-redegørelse.
Tårnby Kommune har på baggrund af VVM-screeningen vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven jf., Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017.

Myndighedsscreeningsskemaet kan ses her.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces.

Sagens oplysninger

Tårnby Kommune, Teknisk Forvaltning har vurderet, at ansøgningen er omfattet af følgende bilag 2 punkter i miljøvurderingsloven:
• 10k Kystanlæg til modvirkning af erosion og maritime vandbygningskonstruktioner, der kan ændre kystlinjerne, som f.eks. skråningsbeskyttelser, strandhøfder og diger, dæmninger, moler, bølgebrydere og andre konstruktioner til beskyttelse mod havet bortset fra vedligeholdelse og genopførelse af sådanne anlæg.

Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV- arter

Det er Tårnby Kommunes vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på det nærmeste Natura 2000-område, som er "Vestamager og havet syd for" som ligger umiddelbart vest for projektområdet.
Tilsvarende er det vurderet at der heller ikke foretages en vurdering i forhold til bilag IV arter jf. habitatbekendtgørelsen. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes at kunne påvirke Natura 2000-området væsentligt ligesom anlægget ikke forventes at påvirke eventuelle bilag IV-arter, når de beskrevne forsigtigheds/afværgeforanstaltninger tages i betragtning.
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som bygherre har beskrevet for Tårnby Kommune og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.
Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring med henblik på vurdering om ændringen udløser VVM-pligt.
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år jf. miljøvurderingslovens § 39.

Klage- og søgsmålsvurdering

Afgørelsen kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Tårnby Kommunes hjemmeside.

Hvis der ønskes at klage over denne afgørelse, kan der klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der klages via Klageportalen, som findes via et link på www.nmkn.dk Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk Der logges på én af disse hjemmesider, med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis der ønskes fritagelse for brug af Klageportalen skal der sendes en begrundet anmodning til Tårnby kommune. Tårnby Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes.


Tårnby Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

×

Cookie info