Udskriv

08-11-17 Forslag til Lokalplan 133 – Saltværkshuse, med tilhørende Kommuneplantillæg 10.

Tårnby Kommunalbestyrelse har på mødet d. 31. oktober 2017 besluttet at offentliggøre Forslag til Lokalplan 133 – Saltværkshuse, med tilhørende Kommuneplantillæg 10.

Formålet med lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg er at muliggøre realiseringen af helhedsplanen for boligafdelingen Saltværkshuse.

Lokalplanen fastholder anvendelsen af lokalplanområdet til boligformål som etageboligbebyggelse med mulighed for detailhandel og serviceerhverv på Saltværksvej 76-84, stueetagen.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser vedr. bebyggelsens placering på grunden. Bebyggelse skal holdes indenfor den eksisterende bebyggelses fodaftryk. Tagetage kan inddrages til boligformål, således at der kan bygges boligbebyggelse i 4 etager. Bygningernes tagryg må ikke gøres højere end de eksisterende, men det tillades, at bygningernes tagfod hæves op til og med en ny fastsat højde.

Lokalplanen øger den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed. Den øgede bebyggelsesprocent strider imod kommuneplanrammen for området, derfor ledsages lokalplan med et kommuneplantillæg, som muliggør forøgelsen af bebyggelsesprocenten.

Bestemmelserne i lokalplanen fastlægger rammerne for bebyggelsens ydre fremtræden, herunder krav til udformning og materialevalg for facader, et nyt gennemgående vinduesbånd, tag, kviste, altaner og skure eller mindre bygninger i terræn.

I forbindelse med renoveringen af afdelingen vil antallet af boliger i afdelingen blive reduceret fra 169 til 136. Lokalplanen stiller således ikke krav om etablering af yderligere parkeringspladser, jf. kommuneplanens norm for dette, da de eksisterende parkeringspladser vurderes tilstrækkelige til et færre antal boliger.

Lokalplanforslaget kan ses her

Den offentlige høring løber fra d. 8. november til og med 6. december 2017.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger til planforslaget skal inden høringsfristens udløb sendes til Teknisk Forvaltning eller til kommunen@taarnby.dk. 

Tårnby Kommune har jævnfør Lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017) § 8 stk. 2 truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke antages at have væsentlig virkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering i henhold til lovens § 10.

Afgørelsen om at der ikke er udarbejdet en miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet. Du kan finde miljøscreeningen her og klagevejledningen her.

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, indtræder midlertidige retsvirkninger, der skal sikre, at planens indhold ikke foregribes.

 Kommunen kan dog efter høringsfristens udløb tillade, at området udnyttes efter planen, såfremt:

• dette er i overensstemmelse med kommuneplanen

• der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde

• der ikke er gjort indsigelser mod forslaget fra en statslig myndighed

 De midlertidige retsvirkninger gælder indtil planens endelige vedtagelse, dog maksimalt et år fra forslagets offentliggørelse.

×

Cookie info