Udskriv

06-09-2017 Offentlig bekendtgørelse af vedtaget lokalplan KLK2016 supplerende lokalplan for lufthavnens østområde med tilhørende plantillæg nr. 1

Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 29. august 2017 besluttet at vedtage lokalplan KLK2016 og kommuneplan nr. 1 endeligt.

Lokalplanen er et supplement til statens lokalplan for lufthavnens udvikling fra april 1997. Lokalplan KLK2016 muliggør, at lufthavnens østområde kan udvikles med lufthavns relaterede service- og forsyningsmæssige funktioner herunder luftfragtanlæg.
Området tillades bebygget i en højde på optil 22 meter. Lokalplanen sikrer yderligere raste- og fourageringsarealer til områdets bestand af Grønbrogede Tudser samt en arealreservation for evt. fremtidig skinnebåren kollektiv trafik til Dragør.

I forbindelse med den endelige vedtagelse, er der foretaget mindre ændringer i lokalplanen. Ændringerne indebærer:
1. At arealet til terrænparkering (P19) er udskilt i et selvstændigt delområde (1b) og indgår dermed ikke i beregningsgrundlaget for delområde 1's bebyggelsesprocent. Herved reduceres den maksimale rummelighed i delområde 1.
2. At muligheden for at flytte lufthavnens egen administration til østområdet flyttes til en kompetencenorm. Det indebærer, at det umiddelbart tilladte etageareal til administration sænkes fra 40.000 til 25.000 etagemeter. Det vil fortsat på baggrund af en dispensation være muligt at flytte lufthavnens egen administration til området.
Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet en miljøvurdering. En sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen er indarbejdet i lokalplanens redegørelsesdel.
Ifølge planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i § 19 eller 40.

Se lokalplanen her

Beslutningen om at vedtage og bekendtgøre Lokalplan KLK2016 og tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2014-2026, herunder miljøvurderingen kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen d.v.s. senest d. 4. oktober 2017.
Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger. Klagenævnet vil i forbindelse med evt. klage opkræve et gebyr for sagens behandling, der tilbagebetales hvis der opnås hel eller delvis medhold i klagen. Evt. klager skal indberettes via klageportalen jf. denne klagevejledning.

×

Cookie info