Udskriv

06-09-2017 Forslag til lokalplan KLK 2017 – supplerende lokalplan for hotelbyggeri i lufthavnens nordområde.

Tårnby Kommunalbestyrelse har på møde d. 29. august 2017 besluttet at fremlægge forslag til supplerende lokalplan for hotelbyggeri i lufthavnens nordområde i offentlig høring. Høringen varer fra 06. september 2017 til 04. oktober 2017 begge dage inklusive.

Lokalplanen muliggør, at der øst for det eksisterende Hotel Clarion (tidligere Hotel Hilton) kan opføres yderligere et hotel.
Det nye hotel kan opføres i en højde på op til 45 meter, hvilket svarer til højden på det eksisterende hotel.
Hotellet kan opføres med tilhørende konferencefaciliteter, restauranter og parkering.
Lokalplanen fastlægger, at selve hoteldelen kan opføres i en trefløjet figur med op til 650 værelser. Denne kan placeres over en base på optil 13 meters højde som indeholder reception, restaurant samt konferencesale med tilhørende pause- og serviceområder. Der er i planen fastsat bestemmelser, der begrænser muligheden for lyspåvirkninger og udsyn mod nord af hensyn til boligområderne nord for motorvejen. Under terræn udnyttes kælderarealer til vareindlevering, teknikrum samt parkering. Det samlede bygningsareal forventes at udgøre op til 30.000 m2, ekskl. kælderarealer.
Tårnby Kommune har vurderet, at lokalplanen kan have miljømæssige konsekvenser. Derfor er der i forbindelse med lokalplanen og i overensstemmelse med Lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter udarbejdet en miljøvurdering.

Se miljøvurderingen her
Se forslag til lokalplan KLK 2017 her


Indsigelser eller bemærkninger kan i høringsperioden fremsendes til Teknisk Forvaltning eller til kommunen@taarnby.dk
Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, indtræder midlertidige retsvirkninger, der skal
sikre, at planens indhold ikke foregribes.
Kommunen kan dog efter høringsfristens udløb tillade, at området udnyttes efter planen,
såfremt:
• dette er i overensstemmelse med kommuneplanen
• der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde
• der ikke er gjort indsigelser mod forslaget fra en statslig myndighed
De midlertidige retsvirkninger gælder indtil planens endelige vedtagelse, dog maksimalt et
år fra forslagets offentliggørelse.

×

Cookie info