Udskriv

05-12-17 Offentlig bekendtgørelse af vedtagelse af lokalplan KLK2017 for hotelbyggeri i lufthavnens Nordområde.

Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 28. november 2017 besluttet at vedtage Lokalplan KLK2017- supplerende lokalplan for hotelbyggeri i lufthavnens Nordområde endeligt.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre et nyt hotel op til 45 meters højde i lufthavnens nordområde - øst for det eksisterende hotel Clarion.
 
Nybyggeriet omfatter en hotelbygning med tilhørende konferencefaciliteter samt parkeringskælder.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen er der foretaget mindre ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag på baggrund af de indkomne høringssvar.

Ændringerne vedrører mindre præciseringer i §§ 6.4 og 7.1 vedr. vinduer i den nordvendte gavl og skiltning.

Ifølge planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i § 19 eller 40.

Se lokalplanen her

Planen kan inden fire uger fra offentliggørelsen, d.v.s. senest d. 2. januar 2018, påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger. Klagenævnet vil i forbindelse med evt. klage opkræve et gebyr for sagens behandling, der tilbagebetales hvis der opnås hel eller delvis medhold i klagen. Evt. klager skal indberettes via klageportalen jf. denne klagevejledning

×

Cookie info