Udskriv

04.09.2017 Offentliggørelse af dispensation fra museumsloven vedr. jorddiger

Tårnby Kommune, Bygge- og Ejendomsudvalget, har på mødet d. 22. august 2017 truffet afgørelse om, at beskyttelsen af fire jorddiger beliggende på matr. 38d, 38v og i skellene mellem matr. 38v og henholdsvis 38za og 38s alle af Ullerup By, Tårnby kan fraviges i forbindelse med etableringen af et landdige mellem Kalveboddiget og Ullerup.

Jorddigerne er markeret på kortbilag.

Jorddigerne er beskyttet i henhold til Museumslovens § 29a, stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde med hjemmel i lovens § 29j, stk. 2 gøre undtagelser beskyttelsen.

I forbindelse med udvalgets beslutning er det lagt til grund, at fremføringen af landdiget, mellem Kalveboddiget og Ullerup, er samfundsmæssig nødvendigt af hensyn til at sikre store arealer og værdier mod stormfloder, og at fremføringen af et nyt dige ikke kan ske andre steder uden påvirkning af beskyttede jorddiger.

Det er yderligere i forbindelse med sagens behandling vurderet, at fravigelsen ikke berører beskyttede dyr og planter.

Tilladelsen er gjort betinget af, at der gennemføres en arkæologisk forundersøgelse, som anbefalet af Kroppedal museum.

I forbindelse med anlægsarbejderne skal det yderligere sikres, at påvirkningen af jorddigerne mindskes mest muligt.

Afgørelsen kan til og med d. 2. oktober 2017 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet se klagevejledning.

Tilladelsen til at fravige beskyttelsen af jorddigerne må ikke udnyttes inden klagefristens udløb, og eventuelle klager vil have opsættende virkning.

×

Cookie info