Udskriv

02-10-17 Forslag til Lokalplan 134 - Landdige mellem Klaveboddiget og Ullerup

Forslag til Lokalplan 134 Landdige mellem Kalveboddiget og Ullerup er fremlagt i offentlig høring fra 2. oktober til 6. november 2017 begge dage inklusive.

Lokalplanen skal udgøre det planmæssige grundlag for anlæggelsen af et landdige mellem Kalveboddiget og Ullerup. Lokalplanen fastlægger linjeføringen og koter for diget.

Landdiget vil, hvor det kobles sammen med Klaveboddiget, have en topkote på 5,00 meter svarende til ca. 4 meter over eksisterende terræn, mens det ved Ullerup vil have en topkote på 3,00 meter, hvilket er ca. 0,25 meter over det omgivende terræn. Der vil efterfølgende skulle ske lokale terræntilpasninger omkring Tømmerupvej for at sikre en sammenhængende terrænkote på 3,00 meter.

Hvor diget passerer Kongelundsvej, skal denne hæves over en længere strækning, så vejen kan føres over diget med en jævn stigning. Dette indebærer at Westland Allé enten skal lukkes mod syd eller alternativt gives en anden kobling til en hævet Kongelundsvej.

Udover selve diget muliggør lokalplanen, at der i forbindelse med diget kan anlægges en offentligt tilgængelig sti mellem Kongelundsvej og Kalveboddiget.

Landdiget skal anlægges dels som en opfølgning på Kystdirektoratets vilkår i forbindelse med forhøjelsen af Kalveboddiget, dels som opfølgning på kommunens klimatilpasningsplan og risikostyringsplan, der viser markant risiko for oversvømmelser i forbindelse med stormflod fra Køge Bugt.

Forslaget til lokalplan 134 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. Der er på baggrund heraf truffet afgørelse efter lovens § 10 om, at der ikke udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planen kan inden 4 uger påklages til Planklagenævnet i overensstemmelse med klagevejledningen, som kan findes her.
 
Forslaget til Lokalplan 134 kan ses her

Screening for miljøvurdering kan ses her

Indsigelser eller bemærkninger kan i høringsperioden fremsendes til Teknisk Forvaltning eller til kommunen@taarnby.dk

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort indtræder midlertidige retsvirkninger, der skal sikre mod, at planens indhold foregribes.

Kommunen kan dog efter høringsfristens udløb tillade, at området udnyttes efter planen, såfremt:
• dette er i overensstemmelse med kommuneplanen
• der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde
• der ikke er gjort indsigelser mod forslaget fra en statslig myndighed

×

Cookie info