Udskriv

Offentlig høring af forslag til Lokalplan 130 Ungdomsegnede boliger i Tårnbyparken og Kommuneplantillæg nr. 8

Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 28. februar 2017 besluttet at sende forslag til Lokalplan 130 Ungdomsegnede boliger i Tårnbyparken med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 8 i offentlig høring.
Lokalplanen skal muliggøre etablering af etageboligbebyggelse med ungdomsegnede boliger i Tårnbyparken.

Forslaget kan ses her (åbner i et nyt vindue).

Etageboligbebyggelsen skal danne overgang mellem nabobygningerne, 3 etagers boligbygning på vest siden og 7 etagers boligbygning "Højhuset" på syd/øst siden. Aftrapning skal ske med respekt for nærliggende etageboligbygninger og skal aftage i retning mod nord, således laveste del er mod Randkløve Allé og højeste del er ved "Højhuset". Lokalplanen giver mulighed for opførelse af en ny etageboligbebyggelse i op til 5½ etager med en maksimal højde på op til 19 m.

Visuelt fastlægger lokalplanen ikke stramme bebyggelsesregulerende bestemmelser, men lægger op til, at nybyggeri skal kunne indpasses i den eksisterende byggestil i Tårnbyparken.

Der er ikke hjemmel i Planloven til at regulere, hvem der bebor/ejer en bolig. Derfor bruger Lokalplan 130 Planlovens § 15 stk. 2 nr. 7 til at regulere den maksimale størrelse på den enkelte lejlighed. Ved at begrænse lejlighedsstørrelserne kan huslejen holdes nede. En lav pris er med til at gøre lejlighederne attraktive for unge eller personer under uddannelse. 

Lokalplanen er ikke i fuld overensstemmelse med Kommuneplan 2014 - 2016, hvorfor den ledsages af Kommuneplantillæg nr. 8. Kommuneplantillægget muliggør en øget bebyggelsesprocent for planområdet som helhed og tilføjer en parkeringsnorm for ungdomsegnede boliger.

Bebyggelsesprocenten øges for at muliggøre fortætning i et allerede eksisterende boligområde med etagebebyggelse. Boligerne ønskes opført til unge og personer under uddannelse, og det er vurderet, at færre end 50 % i sådanne bebyggelser har egen bil. Derfor nedsættes parkeringsnormen for denne type bolig.

Tårnby Kommune har efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 4 truffet afgørelse om, at lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering efter lovens § 3. Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planerne kan inden 4 uger påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i overensstemmelse med denne klagevejledning.

Miljøscreeningsskemaet kan ses her (åbner i et nyt vindue)

Evt. høringssvar skal fremsendes til Teknisk Forvaltning eller til kommunen@taarnby.dk senest d. 27. april 2017

Når et forslag til en lokalplan er offentliggjort, indtræder midlertidige retsvirkninger, der skal sikre mod, at planens indhold foregribes.

Kommunen kan dog efter høringsfristens udløb tillade, at området udnyttes efter planen, såfremt:

  • dette er i overensstemmelse med kommuneplanen
  • der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde
  • der ikke er gjort indsigelser mod forslaget fra en statslig myndighed

 

×

Cookie info