Udskriv

15-03-2016 Orientering om dispensation fra lokalplan 69 til opførelse af 3 kviste mod sydøstfacade

Sydvestgavl

Bygge- og Ejendomsudvalget har ved møde d. 08.03.2015 behandlet en ansøgning om dispensation fra lokalplanens §§ 8.2, 9.1 og 9.3 til at opsætte 3 kviste på stuehusets sydøstvendte tag.

Udvalget har på baggrund af en skønsmæssig vurdering bemyndiget Teknisk Forvaltning til at give tilladelse til opsætning af tre tagkviste på sydøstfacaden efter endt nabohøring.

Inden der kan gives dispensation til det ansøgte, skal der foretages en naboorientering, jf. Planloven § 19. Som ejer, bruger eller nabo i lokalplanområdet eller som klageberettiget lokalforening har du/I jævnfør planlovens § 20 ret til at komme med bemærkninger før Tårnby Kommune meddeler dispensation.


Evt. bemærkninger skal sendes til Teknisk Forvaltning, så vi har dem senest fredag d. 30.03.2016, kl. 13:30.

 

Tegninger og brev kan ses her.

Byggeandragende

Eksisterende facader

Facader

 

 

×

Cookie info