Udskriv

23-03-16 Afgørelse om Miljøvurdering af Tårnby Kommunes Spildevandsplan

Afgørelse om Miljøvurdering af Tårnby Kommunes Spildevandsplan

 

Tårnby Kommunes Teknik og Miljøudvalget har den 4. februar 2016 besluttet, at afgørelse om ikke at miljøvurdere Tårnby Kommunes Spildevandplan 2015 - 2027 skal offentliggøres. Forvaltningen har screenet spildevandsplanen med henblik på at afklare, hvorvidt planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Planer, herunder spildevandsplaner, skal miljøvurderes, hvis de fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Kommunen har screenet Tårnby kommunes spildevandsplan for 2015 - 2027 og vurderet, at planen ikke er omfattet af lov om miljøvurdering.

 

Tårnby Kommunes spildevandsplan opridser en lang række initiativer, herunder etableringen af en række sparebassiner. Spildevandsplanen fastlægger en overordnet placering for anlæg af sparebassiner og et forsinkelsesbassin. Forvaltningen har vurderet, at projekterne ikke er omfattet pkt. 10g: Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand. Der er udelukkende tale om etablering af sparebassiner i ledningsnettet. Der er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt, hvilken type eller størrelse bassin, der skal anlægges. Sandsynligvis vil bassiner blive etableret ved at udvide rørdimensionerne på de pågældende lokaliteter. For forsinkelsesbassinet rummer planen ikke en konkret beskrivelse af størrelse, udformning eller placering.

 

Derudover er der i udkastet til spildevandsplanen ingen initiativer, der medfører omlægning eller regulering af vandveje, omfattet af vandløbsloven og derved er omfattet af pkt. 10f: Anlæg af vandveje, kanalbygning og regulering af vandløb i bilag 4 i lov om miljøvurdering.

 

Det er kommunens vurdering, at der i Spildevandsplan 2015 - 2027 ikke fastlægges rammer for projekter, der er omfattet af bilag 3 og 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lov. nr. 316 af den 5. maj 2004.  

 

Se screening her

 

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retslige spørgsmål til Natur og Miljøklagenævnet indenfor 4 uger efter offentliggørelse. Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 23. februar 2016.

 

Der klages via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med NEM-id. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig i Klageportalen. Når der klages, skal du betale et gebyr på 500 kr. Der betales gebyret med betalingskort i Klageportalen.

 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlig grunde til det. Hvis der ønskes at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelsen i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodning til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

 

 

×

Cookie info