Udskriv

31-10-2016 Offentlig høring af Lokalplan 124 og Kommuneplantillæg nr. 3

Kommunalbestyrelsen har besluttet på mødet d. 25-10-2016, at udsende forslag til Lokalplan 124 – Englandsvej 349 og Kommuneplantillæg nr. 3 i offentlig høring. Planerne er i offentlig høring fra d. 31. oktober 2016 til 2. januar 2017, begge dage inklusiv.

Lokalplanen muliggør, at der på ejendommen kan opføres 8 ældreegnede boliger som et lavt etageboligbyggeri. Lokalplanen er udarbejdet således, at der er mulighed for at udbygge og fortætte området på forskellige måder. Hvis den eksisterende villa bevares, kan der fortættes med en boligblok med 4 lejligheder bag denne. Mens der, hvis det eksisterende byggeri nedrives, er mulighed for at opføre en eller to boligstokke med i alt 8 ældreegnede boliger.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser for ny bebyggelses placering på grunden samt bebyggelsens ydre fremtræden. Ny bebyggelse opføres som funktionalistisk
arkitektur, med lige linjer og flade tage. Herudover fastlægger lokalplanen bestemmelser, som understøtter anvendelsen til ældreegnede boliger. Der er således krav om etablering af adgang til 1. sals lejligheder med elevator, fast befæstning på adgangsveje, grønne fællesarealer m.v.

Fortætning af eksisterende stationsnære byområder er i overensstemmelse med Kommuneplan 2014 - 2026. Etablering af det ønskede etagebyggeri vil ligeledes understøtte kommuneplanens mål om at sikre et bredt spekter af boligtyper i kommunen.
Etagebyggeri er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2014 - 2026´s gældende rammebestemmelser for området. Lokalplanen er derfor ledsaget af Kommuneplantillæg nr. 3, som muliggør etagebyggeri på ejendommen

Tårnby Kommune har efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 4 truffet afgørelse om, at planerne ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering efter lovens § 3. Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planerne kan inden 4 uger påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Se klagevejledning her 

Forslaget til Lokalplan 124 og Kommuneplantillæg nr. 3 kan ses her.

Indsigelser, kommentar eller bemærkninger kan i høringsperioden indgives til kommunen på f.eks. kommunen@taarnby.dk

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort indtræder midlertidige retsvirkninger, der skal sikre mod, at planens indhold ikke foregribes.
Kommunen kan dog efter høringsfristens udløb tillade, at området udnyttes efter planen, såfremt:
• dette er i overensstemmelse med kommuneplanen
• der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde
• der ikke er gjort indsigelser mod forslaget fra en statslig myndighed

×

Cookie info