Udskriv

31-03-2016 Miljøgodkendelse af Kystvejen 34

Tårnby Kommune har som myndighed afgjort, at der kan gives en miljøgodkendelse til drift af Fedex, Kystvejen 34, 2770 Kastrup

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til miljøbeskyttelsesloven, § 33, stk. 1. Virksomhedens godkendes som forurenende biaktivitet jf. godkendelsesbekendtgørelsens2 § 3, stk. 3. til Københavns Lufthavn, der som hovedaktivitet er optaget på bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen under listepunktet:

H 202. Lufthavne, flyvestationer og flyvepladser.

Miljøgodkendelsen kan ses her

Klage over miljøgodkendelse

Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet af:

• ansøgeren
• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
• Sundhedsstyrelsen
• landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelsesloven §§ 99 og 100 (Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010).
• lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt at de ønsker underretning om afgørelsen.

Skriftlig klage og klagefrist

Som klageberettiget kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet på Klageportalen via virk.dk eller borger.dk. Vær opmærksom på, at du skal bruge NemID eller nøglefil for at logge på virk.dk eller borger.dk.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig i Klageportalen.
Du skal du betale et gebyr på 500 kr, når du klager. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlig grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelsen i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodning til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

En eventuel klage skal indgives til Klageportalen senest den 28. april 2016.

×

Cookie info