Udskriv

30-06-2016 Forslag til Lokalplan 125 for H/F Ved Pilegården med tilhørende kommuneplantillæg nr. 4

Høring af forslag til Lokalplan 125 for H/F Ved Pilegården og kommuneplantillæg nr. 4 til kommuneplan 2014-2026 er fremlagt i offentlig høring fra 30. juni til 25. august 2016 begge dage inklusive.

Lokalplanforslaget omfatter Haveforeningen Ved Pilegården, der ligger ved Pilegård Alle og Oliefabriksvej.

Lokalplanforslaget skal skabe et administrativt grundlag for at regulere bebyggelsesomfanget og skal give rammer til bevaring af områdets karakter som kolonihaveområde.

Lokalplanforslaget fastsætter bebyggelsens maksimale areal til 60 m2 for kolonihavehuset. Derudover tillader lokalplanen 2 småbygninger af hver 10 m2 for hver havelod, så den maksimale arealudnyttelse er på max. 80 m2 for al bebyggelse på havelodden.
 
Lokalplanforslaget fastlægger derudover bestemmelser, der har til formål at bevare lokalplanområdets karakter som kolonihaveområde, bl.a. med bestemmelser om områdets anvendelse, antallet af havelodder, vejsystemet, bebyggelsens ydre fremtræden, den grønne karakter og adgang for offentligheden.

Lokalplanforslagets byggemulighed vurderes at overskride rammerne for en maksimal tilladelig bebyggelsesprocent på 10 i Kommuneplan 2014 - 2026, hvorfor lokalplanforslaget ledsages af Kommuneplantillæg nr. 4, som muliggør en forøgelse af bebyggelsesprocenten i rammebestemmelserne.
 
Tårnby Kommune har efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 4 truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering efter lovens § 3. Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planerne kan inden 4 uger påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i overensstemmelse med klagevejledningen, Se klagevejledningen


 
Forslaget til Lokalplan 125 og Kommuneplantillæg nr. 4 kan ses her

Screeningen for miljøvurdering kan ses her

Indsigelser eller bemærkninger kan i høringsperioden fremsendes til Teknisk Forvaltning eller til kommunen@taarnby.dk

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort indtræder midlertidige retsvirkninger, der skal sikre mod, at planens indhold foregribes.

Kommunen kan dog efter høringsfristens udløb tillade, at området udnyttes efter planen, såfremt:
• dette er i overensstemmelse med kommuneplanen
• der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde
• der ikke er gjort indsigelser mod forslaget fra en statslig myndighed

 

 

 

 

 

×

Cookie info