Udskriv

30-03-2016 Forslag til lokalplan KLK 2016 – supplerende lokalplan for lufthavnens østområde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 1.

Tårnby Kommunalbestyrelse har på møde d. 29. marts 2016 besluttet at fremlægge forslag til supplerende lokalplan for lufthavnens østområde med tilhørende kommuneplantillæg i offentlig høring. Høringen varer fra 30. marts 2016 til 25. maj 2016 begge dage inklusive.

Lokalplanen muliggør en væsentlig udbygning af den del af lufthavnens østområde, der ligger øst for Kystvejen.

Anvendelsesmæssigt kan området udbygges med lufthavnsrelaterede service- og forsyningsmæssige funktioner. Dette indebærer, at der i området fremadrettet kan lokaliseres f.eks. luftfragtanlæg, virksomheder indenfor spedition og logistik, catering, forskellige former for lagerfunktioner, administration, tekniske anlæg og parkering.

Den samlede bebyggelsesprocent for området fastlægges til 85 og der vil kunne bygges i op til 22 meters højde.

Inden for området findes en bestand af 'grønbrogede tudser', der er beskyttet jf. habitatdirektivets bilag IV. Lokalplanforslaget indeholder derfor bestemmelser, der skal sikre bestandens yngle-, raste- og fourageringsarealer.

Med lokalplanforslaget gennemføres yderligere en langsigtet arealreservation, der skal sikre, at det på sigt vil være muligt at fremføre en form for skinnebåren kollektiv trafikforbindelse gennem området til Dragør.

Tårnby Kommune har vurderet, at lokalplanen kan have miljømæssige konsekvenser. Derfor er der i forbindelse med lokalplanen og i overensstemmelse med Lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdet en miljøvurdering.


Se miljøvurderingen her

Se forslag til lokalplan KLK 2016

Tilhørende Kommuneplan

Indsigelser eller bemærkninger kan i høringsperioden fremsendes til Teknisk Forvaltning eller til kommunen@taarnby.dk

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort, indtræder midlertidige retsvirkninger, der skal
sikre, at planens indhold ikke foregribes.

Kommunen kan dog efter høringsfristens udløb tillade, at området udnyttes efter planen,
såfremt:
• dette er i overensstemmelse med kommuneplanen
• der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde
• der ikke er gjort indsigelser mod forslaget fra en statslig myndighed

De midlertidige retsvirkninger gælder indtil planens endelige vedtagelse, dog maksimalt et
år fra forslagets offentliggørelse.

×

Cookie info