Udskriv

27-06-2016 Forslag til Lokalplan 126 for Vestamager Idrætsanlæg med tilhørende kommuneplantillæg nr. 3

Høring af forslag til Lokalplan 126 for Vestamager idrætsanlæg og kommuneplantillæg nr. 3 til kommuneplan 2014-2026 er fremlagt i offentlig høring fra 27. juni til 22. august 2016 begge dage inklusive.

Lokalplanen omfatter Vestamager Idrætsanlæg, der ligger mellem Vestamagercentret og Ugandaskoven.

Det er lokalplanens formål at muliggøre, at der kan bygges en ny svømmehal eller lign. større idrætshal på op til 5000 m2 indenfor lokalplanens område. Herudover giver lokalplanen mindre udvidelsesmuligheder i forbindelse med de eksisterende haller.

Fremadrettet vil der kunne etableres parkering tættere på Ugandavej end i dag,, ligesom det vil være muligt at trække en fremtidig svømme- eller idrætshal ud til gadelinjen for at markere, at der her ligger et aktivt idrætsområde.

Lokalplanen giver yderligere mulighed for at etablere forskellige udendørs faciliteter, som kan inspirere til bevægelse, leg og selvorganiseret idræt.

I lokalplanen fastsættes, at områdets haller kan opføres i en højde på op til 18 m over terræn. Derfor ledsages lokalplanen af et tillæg til kommuneplanen, der hæver højden for bygninger i området.
  
Tårnby Kommune har efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 4 truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering efter lovens § 3. Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planerne kan inden 4 uger påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i overensstemmelse med klagevejledningen, som kan findes her 

Forslaget til Lokalplan 126 og Kommuneplantillæg nr. 3 kan ses her.

Screeningen for miljøvurdering kan ses her.

Indsigelser eller bemærkninger kan i høringsperioden fremsendes til Teknisk Forvaltning eller til kommunen@taarnby.dk

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort indtræder midlertidige retsvirkninger, der skal sikre mod, at planens indhold foregribes.

Kommunen kan dog efter høringsfristens udløb tillade, at området udnyttes efter planen, såfremt:
• dette er i overensstemmelse med kommuneplanen
• der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde
• der ikke er gjort indsigelser mod forslaget fra en statslig myndighed

×

Cookie info