Udskriv

26.09.2016 - 18.10.2016 Offentliggørelse af landzonetilladelse og dispensation fra Lokalplan 56 til opførelse af maskinhus/lade på Tømmerupvej 289.

Bygge- og Ejendomsudvalget har på mødet d. 13. september 2016 besluttet at meddele landzonetilladelse og dispensation fra Lokalplan 56 til opførsel af maskinhus/lade til landbrugsmæssig drift på ejendommen Tømmerupvej 289, 2791 Dragør

Maskinhuset/laden skal benyttes til opbevaring.

Bygningen skal have en grundplan på 22 x 54 meter, være maks. 7 meter høj med en facadehøjde på 3,8 meter og et 15 grader fladt saddeltag, som vist på bilag til ansøgningen. Taget skal belægges med stålplader, og facaden beklædes ligeledes med stålplader. Bygningen skal placeres som vist på vedlagte situationsplan.

Se bilagsmaterialet.

Tegning af bygning

Situationsplan

Områdekort Tømmerupvej 289

 

Der dispenseres fra lokalplanens §§ 6.3, 6.4, 7.1, og 7.2 ang. bygningens udformning og ydre fremtræden.

Landzonetilladelsen gives i henhold til planlovens § 35 stk. 1 og dispensationen gives i henhold til planlovens § 19. Ansøgningen har været udsendt i nabohøring i henhold til planlovens §§ 20 og 35 stk. 4

Bygningen kan opføres på betingelse af, at den nedrives, når den ikke længere benyttes til landbrugsmæssig drift.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt.

Tilladelsen er offentliggjort på Tårnby Kommunes hjemmeside d. 26. sep. 2016. Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse. Eventuelle klager har opsættende virkning.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagen samt visse landsdækkende foreninger og organisationer. Fremsendelse af klage sker ved indberetning i klageportalen jf. klagevejledning.

 

×

Cookie info