Udskriv

24-06-2016 Offentlig bekendtgørelse om vedtagelse af tillæg nr. 1 til Lokalplan 73

Tårnby Kommunalbestyrelse har den 21. juni 2016 vedtaget tillæg nr. 1 til Lokalplan 73 – et boligområde på Borrelyngen / Askeløkkevej.

Lokalplantillægget er udarbejdet for at give mulighed for, at der kan opsættes solceller og/eller solfangere på bebyggelsens tage efter ensartede retningslinjer for hele bebyggelsen. Herudover fastlægger tillægget placeringen af tagvinduer.

Ifølge planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30 retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i § 19 eller 40.

Se lokalplanen her

Planen offentliggøres på hjemmesiden den 24. juni 2016.

Planen kan inden fire uger fra offentliggørelsen påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger. Klagenævnet vil i forbindelse med evt. klage opkræve et gebyr for sagens behandling, der tilbagebetales, hvis der opnås hel eller delvis medhold i klagen. Evt. klager skal indberettes via klageportalen jf. klagevejledning.      

Se klagevejledningen

×

Cookie info