Udskriv

23.09.16 Offentliggørelse af landzonetilladelse til opførsel af tilbygning til restaurant, samt etablering af terrasse og lovliggørende landzonetilladelse til en eksisterende parkeringsplads

Bygge- og Ejendomsudvalget har på mødet d. 13. sep. 2016 besluttet at meddele landzonetilladelse til tilbygning til den eksisterende restaurantbygning og etablering af terrasse på ejendommen Kongelundsvej 535, 2791 Dragør matr. nr. 2lo Tømmerup By, Tårnby.

Derudover meddeles lovliggørende landzonetilladelse til en allerede etableret parkeringsplads på matr. 2c, Tømmerup By, Tårnby, på et areal udlejet af naboejendommen Nøragersmindevej 95.
Der er meddelt afslag på arealoverførsel mellem de to ejendomme.

Der gives landzonetilladelse til udvidelse af den eksisterende restaurant med en tilbygning på ca.146 m2. Tilbygningen samt et uopvarmet integreret skur på 18 m2, skal opføres i tilknytning til den eksisterende længebygning, jf. kortbilaget til ansøgningen.
Tilbygningen skal opføres i teglsten med en facadehøjde på maks. 3,5 meter og en let skrånende tagflade.

Se bilagene her

Tilbygningen, med det integrerede skur og terrassen, kan opføres på betingelse af, at det eksisterende fritidshus og skur er fjernet.

Ansøgningen har været udsendt i nabohøring i henhold til planlovens § 35 stk. 4. Tilladelsen er givet med hjemmel i planlovens § 35.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt.

Tilladelsen offentliggøres på Tårnby Kommunes hjemmeside d. 23. sep. 2016. Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse. Eventuelle klager har opsættende virkning.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagen samt visse landsdækkende foreninger og organisationer. Fremsendelse af klage sker ved indberetning i klageportalen jf. klagevejledning.

×

Cookie info