Udskriv

23-09-2016 Forslag til lokalplan 65.1 for Tømmerup skoleområde

Lokalplan 65.1 er et tillæg til den gældende Lokalplan 65 for Tømmerup skoleområde. Lokalplanen har til formål at muliggøre, at der indenfor lokalplanområdet kan opsættes en mast til telekommunikation/mobiltelefoni.

Lokalplanen giver mulighed for at opsætte en mobilantennemast i beplantningsbæltet nordvest for Teknisk Skole. Masten kan gives en højde op optil 27 meter over det nuværende terræn. Masten skal opføres som en rørmast - en såkaldt monopol. På masten kan der opsættes mobilantenner af varierende størrelse.

En fritstående antennemast af denne størrelse vil være synlig over større afstande. Der er ved fastlæggelsen af placeringen taget hensyn til dækningsområdet, adgangsforholdene og lufthavnens indflyvningsforhold. Herudover er der ved mastens udformning taget hensyn til dens fremtræden i byrummet.

Tårnby Kommune har på baggrund af en screening truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen kan ses her.

Denne afgørelse er truffet  efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 4. Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planen kan inden 4 uger påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i overensstemmelse med klagevejledningen, som kan findes her
Forslaget til Lokalplan 65.1  kan ses her

Indsigelser eller bemærkninger kan i høringsperioden fra 23/9 2016 til 18/11 2016 fremsendes til kommunen, kommunen@taarnby.dk
Når et forslag til lokalplan er offentliggjort indtræder midlertidige retsvirkninger, der skal sikre, at planens indhold ikke foregribes.
Kommunen kan dog efter høringsfristens udløb tillade, at området udnyttes efter planen, såfremt:
• dette er i overensstemmelse med kommuneplanen
• der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde
• der ikke er gjort indsigelser mod forslaget fra en statslig myndighed

×

Cookie info