Udskriv

23-05-2016 VVM screening af ny jetfueltank i Brændstofgården, Københavns Lufthavn

Bygge- og Ejendomsudvalget har den 18. maj 2016 truffet beslutning om, at Brændstoflagerets projekt om etablering af ekstra jetfuel tank ikke er VVM pligtig iht. §3 i VVM bekendtgørelsen.

VVM-bekendtgørelsen kan ses her.

Brændstoflageret Københavns Lufthavn I/S, efterfølgende benævnt BKL, har den 12. oktober 2015 anmeldt etableringen af en ny tank til opbevaring af jetfuel (anmeldelsen kan ses her). Den nye tank placeres i Brændstofgården, Københavns Lufthavn og vil have et volumen på 3171 m3.
Tanken ønskes etableret for at opnå en bedre forsyningssikkerhed og tilstrækkelig kapacitet til en stigende trafik i Lufthavnen.

Hvilket listepunkt er anlægget omfattet af

Tankene i Brændstofgården forsynes af en rørledning fra Prøvestenen til Lufthavnen.
Dette anlæg er omfattet af bilag 1 pkt. 16b: Rørledninger på mere end 1 km til transport af giftige, miljøfarlige eller brandfarlige væsker udenfor den pågældende virksomheds egen område. Rørledningen fra Prøvestenen er omfattet af "VVM redegørelse for etablering af rørledning til flybrændstof fra Prøvestenen til indgangen af BKL" af den 20. august 2002 samt §19 tilladelse af den 27. august 2002.

De eksisterende lagertanke i Brændstofgården og røranlæg til flystandpladser i lufthavnen er omfattet af VVM redegørelse for udbygning af Københavns Lufthavn og dertil hørende "Lokalplan og kommuneplantillæg for Københavns Lufthavn i Kastrup, april 1997". Etablering af en ny tank medfører ikke, at det samlede anlæg er omfattet af bilag 1 i VVM bekendtgørelsen og derved VVM pligtig.

På den baggrund vurderer Kommunen, at etablering af en ny tank er en udvidelse af et bestående anlæg og at etablering af ny tank skal screenes iht. VVM bekendtgørelsen bilag 2 pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg på bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet.

Resultat af screening

Kommunen vurderer på baggrund af en screening efter kriterierne i VVM bekendtgørelsens bilag 3, at en ny lagertank til jetfuel ikke kan antages at få en væsentlig påvirkning på miljøet. Tanken etableres i et tankbassin, der kan rumme hele indholdet af tanken. Dette bassin vil desuden fungere som beskyttelse af tanken i tilfælde af "påkørsel" af fly eller køretøj. Tanken etableres på tæt støbt bund, der sikrer mod nedsivning til jord og grundvand.

I det aktuelle sikkerhedsdokument er det vurderet, hvor langt udenfor Brændstofgården forskellige typer af brande kan påvirke omgivelserne. I tilfælde af brand vil kun et begrænset område udenfor Brændstofgården blive påvirket af varmestråling. Det er vurderet, at det ikke er muligt, at en brand i tanken kan udvikle sig eksplosivt.

Kommunens vurdering er uddybet i screeningsskemaet. VVM screeningen er ikke en tilladelse, men vurderer udelukkende hvorvidt projektet er VVM pligtigt.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i henhold til reglerne i planlovens § 58, stk. 1,nr. 3. Klagen skal være indgivet indenfor 4 uger efter afgørelsen er offentliggjort, dvs. senest den 20. juni 2016.
Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer
jf. planlovens § 59 stk. 2.

Klagen skal indgives gennem Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra den er meddelt.

×

Cookie info