Udskriv

23-05-2016 Meddelelse af tillæg til miljøgodkendelse af 17. september 2002 - Etablering af ny lagertank til opbevaring af flybrændstof Jet A-1

Tårnby Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til etablering og drift af ny lagertank til opbevaring af Jet A-1 flybrændstof. Den ny lagertank har et volumen på i alt 3.171 m3 med en effektiv opbevaringskapacitet på 2.958 m3.

Den nye lagertank er omfattet af dette tillæg til Miljøgodkendelse samt de vilkår, som er meddelt i miljøgodkendelse af "Brændstoflageret Københavns Lufthavn I/S, Københavns Lufthavn, 2770 Kastrup" af 17. september 2002.

Nærværende godkendelse meddeles i medfør af § 41 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015. Godkendelsen er et tillæg til eksisterende miljøgodkendelse af "Brændstoflageret Københavns Lufthavn I/S, Københavns Lufthavn, 2770 Kastrup" af 17. september 2002.
 
Miljøgodkendelsen kan ses her

Klage over miljøgodkendelse

Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet af:

• ansøgeren
• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
• Sundhedsstyrelsen
• landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelsesloven §§ 99 og 100 (Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010).
• lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt at de ønsker underretning om afgørelsen.

Skriftlig klage og klagefrist

Som klageberettiget kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet på Klageportalen via virk.dk eller borger.dk. Vær opmærksom på, at du skal bruge NemID eller nøglefil for at logge på virk.dk eller borger.dk.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig i Klageportalen.
Du skal du betale et gebyr på 500 kr, når du klager. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlig grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelsen i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodning til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

En eventuel klage skal indgives til Klageportalen senest den 20. juni 2016.

×

Cookie info