Udskriv

21-09-16 Offentliggørelse af dispensation og landzonetilladelse til opsætning af mobilantennemast ved Høgsbrovej 38

Formindsket Antenne

Bygge- og Ejendomsudvalget har på mødet d. 13. september 2016 besluttet at meddele dispensation og landzonetilladelse til opsætning af en mobilantennemast ved Birkegården, Høgsbrovej 38.

Bygge- og Ejendomsudvalget har på mødet d. 13. september 2016 besluttet at meddele dispensation og landzonetilladelse til opsætning af en mobilantennemast ved Birkegården, Høgsbrovej 38.


Tilladelsen omfatter opsætning af en optil 24 meter høj gittermast med 9 antenner samt tilhørende teknikskabe jf. bilagsmaterialet. Se bilagsmaterialet her


Dispensation i henhold til lokalplan 69 § 7.1 og landzonetilladelse meddeles med hjemmel i planloven §§ 19 og 35 stk. 1. Ansøgningen har været udsendt i naboorientering i henhold til planloven §§ 20 og 35 stk. 4.


I forbindelse med sagens behandling er der taget hensyn til, at Birkegården er en bevaringsværdig ejendom, derfor vil placeringen af masten ske på et areal, der på grund af beplantning stort set ikke er synligt fra selve Birkegården, og som, ud fra en samlet vurdering, vil påvirke Tømmerup landsby mindst muligt.


Til dispensationen og landzonetilladelsen knyttes et vilkår om, at antenner, mast og tekniskskabe skal nedtages, hvis de ikke længere anvendes.

Tilladelserne bortfalder, hvis de ikke er udnyttet inden 3 år efter de er meddelt.


Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse, dvs. før 19. oktober 2016. Eventuelle klager har opsættende virkning.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagen samt visse landsdækkende foreninger og organisationer. Fremsendelse af klage sker ved indberetning i klageportalen jf. klagevejledning her.

×

Cookie info