Udskriv

18-01-16 Høring af berørte parter i forbindelse med Projektforslag fra TÅRNBYFORSYNING VARME A/S til udbygning af fjernvarme i Tårnby Kommune.

Fjernvarmeprojekt Ill

Tårnby Kommune har i marts 2015 modtaget Projektforslag for udbygning af fjernvarmenettet i Tårnby Kommune.

Se projektforslaget her.

Oversigtskort.

Kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune har d. 24. november 2015 taget principiel beslutning om at fortsætte sagsbehandlingen af projektforslaget.

Projektforslaget vurderes af Tårnby Kommune til at opfylde Varmeforsyningslovens bestemmelser (Bekendtgørelse nr. 1307 af 24.11.2014 af lov om varmeforsyning med senere ændringer). 

I medfør af § 25 i bekendtgørelse nr. 1124 af 29. september 2015 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg skal projektforslaget sendes i høring hos berørte forsyningsselskaber, kommuner og grundejere, der skal give areal eller pålægges servitut, med henblik på at fremkomme med eventuelle bemærkninger, inden en endelig godkendelse kan meddeles.

Kopi af projektforslaget er derfor dags dato fremsendt til høring hos HMN Naturgas I/S, Københavns Lufthavne A/S, A/S Øresund og CTR - Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S.

Projektforslaget er ligeledes sendt i høring hos grundejere, der eventuelt skal afgive areal eller pålægges servitut i forbindelse med realiseringen af projektforslaget. Realisering af projektforslaget kan medføre pålæggelse af servitut, da nogle af fjernvarmeforsyningsledningerne muligvis vil blive placeret i veje, som er fællesejede.  I disse tilfælde vil grundejerne få direkte kontakt, hvor alle detaljer kan blive drøftet nærmere.

Projektforslaget

Projektforslaget omfatter fjernvarme til større bebyggelser og tæt lav bebyggelse i tilknytning til det eksisterende fjernvarmenet, samt ny bebyggelse ved Scanport. Kort over de omfattede områder kan ses her. Realisering af det indsendte projektforslag vil udvide fjernvarmeforsyningen fra 186 GWh til 250 GWh. Fjernvarmeforsyningsområderne bliver afgrænset i forhold til områder med fortsat naturgasforsyning ud fra samfundsøkonomiske kriterier, således at naturgasforsyningen bevares i villaområderne og i den sydlige del af kommunen. Projektforslaget lever således op til de nationale energipolitiske målsætninger om, at energisystemet skal udbygges til at blive mindre afhængigt af fossile brændsler, hvor det er samfundsøkonomisk fordelagtigt. 

Projektforslagets fjernvarmenet bygger videre på det eksisterende net, som forsynes fra Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Det er endvidere forberedt til, at nettet kan samkøres med det fjernvarmenet, der tilhører Københavns Lufthavne A/S. Derved udnyttes kapaciteten fra Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S' spidslastcentral bedre til at forsyne de nye kunder på de koldeste dage.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede gevinst som nutidsværdigevinst over 20 år med en selskabsøkonomisk diskonteringsrente på 2 % er anslået til 21 mio.kr for Tårnby Forsyning og 54 mio.kr for alle nye kunder, svarende til en samlet gevinst for lokalsamfundet i Tårnby Kommune på ca. 75 mio.kr.

Den samfundsøkonomiske gevinst ved projektet er vurderet til 60 mio.kr. med en intern forrentning på 7 %, hvilket er mere end kravet på 4 %.

Høringsperiodens længde og praktiske oplysninger

Høringsperioden er på 5 uger og løber fra d. 14. december 2015 til og med d.18. januar 2016.

Hvis der er bemærkninger til projektforslaget, sendes disse til:

 

Tårnby Kommune: Plan, Byg og Miljø

Amager Landevej 76, 2770 Kastrup

Att. Mads Skov Lehmann

Mail: msl.tf@taarnby.dk

Tlf.: 32 47 15 30

 

Hvis der er tekniske spørgsmål eller behov for yderligere information m.m. om projektforslaget, tinglysning af servitutter m.m., bedes der rettet henvendelse til:

 

TÅRNBYFORSYNING VARME A/S

Gemmas Alle 39, 2770 Kastrup

Att. Hasmik Margaryan

Mail: ham@taarnbyforsyning.dk

Tlf.: 20 44 47 50 

×

Cookie info