Udskriv

17-02-16 Offentliggørelse af landzonetilladelse til reetablering af læskur til heste på Kalvebod Fælled

Bygge- og Ejendomsudvalget har på mødet d.9. februar 2016 besluttet at meddele landzonetilladelse til reetablering af et nedbrændt læskur til heste.

Læskuret må bygges med en størrelse på 9 x 18,9 m (ca. 170 m2) og med et 4,25 m højt saddeltag. Taget skal beklædes med ikke-reflekterende eternit bølgeplader. Bygningen skal fremstå med samme udformning som de andre læskure på Kalvebod Fælled.

Se ansøgningsmaterialet her:
Kort med placering af læskur
Tegninger af læskur

Landzonetilladelsen meddeles med hjemmel i planlovens § 35. Ansøgningen har været udsendt i naboorientering.

Tilladelserne bortfalder, hvis de ikke er udnyttet inden 3 år efter, de er meddelt.

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse, dvs. før 16. marts 2016. Eventuelle klager har opsættende virkning.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagen samt visse landsdækkende foreninger og organisationer. Fremsendelse af klage sker ved indberetning i klageportalen jf. klagevejledning.

×

Cookie info