Udskriv

16. 06 2016 Offentliggørelse af landzonetilladelse til etablering af ridehus og lovliggørende landzonetilladelse til en etableret ridebane.

Bygge- og Ejendomsudvalget har på mødet den 8. juni 2016 besluttet at meddele landzonetilladelse og dispensation fra skovbeskyttelseslinjen til etablering af et ridehus, samt en lovliggørende landzonetilladelse til en etableret ridebane til Strandgården, Nøragersmindevej 93-95, 2791 Dragør.

Ridehuset vil få et omfang af 29,5x71 meter og en maksimal højde på 7,7 meter.
Bygningen vil få samme fremtoning som det eksisterende ridehus på ejendommens nordlige del.

Den etablerede ridebane er 20x60 m.
Ridebanen er etableret med 4 langsgående dræn med rensebrønde og 2 tværgående dræn med udløb til grøft. Der vil blive etableret et vandingsanlæg for at undgå eventuelle støvgener.

Se ansøgningsmaterialet her

Kort over skovbyggelinje og nyt ridehus.

Nøragersmindevej 95.

Ortofoto over fremtidige forhold.

Ansøgningen om landzonetilladelse har forud for landzonetilladelsen været offentliggjort på kommunens hjemmeside og i 14 dages nabohøring i overensstemmelse med Planlovens bestemmelser.

Landzonetilladelserne meddeles med hjemmel i planlovens § 35 og dispensation fra skovbyggelinjen meddeles med hjemmel i naturbeskyttelsesloven § 65.

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse, dvs. før 14. juli 2016. Eventuelle klager har opsættende virkning.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagen samt visse landsdækkende foreninger og organisationer.

Fremsendelse af klage sker ved indberetning i klageportalen jf. klagevejledning.

×

Cookie info