Udskriv

Nye støjvilkår for Lemminkäinens produktion på Amager Landevej 233, 2770 Kastrup

Tårnby kommunes Teknik og Miljøudvalg har den 25. august 2016 godkendt nye støjvilkår for Lemminkäinens produktion på Amager Landevej 233, 2770 Kastrup

Nye vilkår for støj kan ses her

Offentliggørelse og aktindsigt                                                                                                        

Afgørelsen vil kun blive annonceret digitalt på Tårnby Kommunes hjemmeside. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

 

Klagevejledning

Afgørelsen kan, inden 4 uger fra den er meddelt og offentliggjort, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber den 13. december 2016.

 

De klageberettigede er:

-          Ansøger

-          Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

-          Sundhedsstyrelsen.

-          Landsdækkende organisationer og foreninger.

-          Lokale foreninger, der forinden har meddelt Tårnby Kommune, at de ønsker klageret.

 

Skriftlig klage

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur og Miljøklagenævnet. Der klages via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med NEM-id. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig i Klageportalen. Når der klages, skal du betale et gebyr på 500 kr. Der betales gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlig grunde til det. Hvis der ønskes at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelsen i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodning til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et eventuelt sagsanlæg i henhold til § 101 i Miljøbeskyttelsesloven, være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, eller hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at endelig afgørelse foreligger i sagen.

×

Cookie info