Udskriv

14.06. 2016 Offentliggørelse af dispensation og landzonetilladelse udvidelse af lufthavnens terminal 2 mod syd

Bygge- og Ejendomsudvalget har på mødet d.8. juni 2016 besluttet at meddele dispensation og landzonetilladelse til udvidelse af terminal 2 mod syd.

Tilladelsen omfatter udvidelse af terminal 2 indenfor et byggefelt på 5700 m2 mellem Finger A og Finger B. Dybden af byggefeltet må maksimalt være 35 meter fra den eksisterende facadelinje i overensstemmelse med ansøgningen af 14.marts 2016.

Se ansøgningsmaterialet kan ses neden under.

Dispensationsansøgning terminal 2 airside

Bilag A - E

Det er vurderet at udvidelsen er af underordnet betydning for naboerne, idet udbygningen sker airside i forhold til den eksisterende terminalbygning. Der har derfor ikke været foretaget en nabohøring i overensstemmelse med planlovens §§ 20 stk. 2 og 35 stk. 5.

Dispensation og landzonetilladelsen meddeles med hjemmel i planlovens §§ 19 og 35.

Tilladelserne bortfalder, hvis de ikke er udnyttet inden 3 år efter de er meddelt.

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse, dvs. før 12. juli 2016. Eventuelle klager har opsættende virkning.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagen samt visse landsdækkende foreninger og organisationer.

Fremsendelse af klage sker ved indberetning i klageportalen jf. klagevejledning.

×

Cookie info