Udskriv

14-06-2016 Offentliggørelse af landzonetilladelse til afholdelse af Viberupmarked.

Bygge- og Ejendomsudvalget har på mødet d.8. juni 2016 besluttet at meddele landzonetilladelse til, at der en weekend om året kan afholdes Viberupmarked på markerne ved Amagerland Rideskole, Nøragersmindevej 7-15

Tilladelsen omfatter tilladelse til afholdelse af marked én weekend om året i årene 2016- 2020.

Tilladelsen gives på følgende vilkår, idet arrangørerne særligt skal iagttage, at der er helårsbeboelse i nærheden:
• Markedspladsen skal indrettes under hensyntagen til de omkringliggende boliger - herunder særligt placeringen af telte med musik.
• Parkering skal etableres som ansøgt og beboernes færdsel skal kunne opretholdes.
• Teknisk Forvaltning skal senest 2 mdr. før markedets afholdelse modtage datoer, forslag til indretningsplan og skilteplan til endelig godkendelse.
• Nødvendige tilladelser fra andre myndigheder skal indhentes hvert år.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Se ansøgningsmaterialet her:

Ansøgning
Viberup Marked d. 16. - 18. september 2016
Marked- og P-pladsoversigt
Oversigt over Viberup Marked
Skilteoversigt

Landzonetilladelsen meddeles med hjemmel i planlovens § 35. Ansøgningen har været udsendt i naboorientering.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt, eller ikke har været anvendt i 3 på hinanden følgende år.

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse, dvs. før 12. juli 2016. Eventuelle klager har opsættende virkning.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagen samt visse landsdækkende foreninger og organisationer. Fremsendelse af klage sker ved indberetning i klageportalen jf. klagevejledning.

×

Cookie info