Udskriv

14-04-16 Orientering i forbindelse med ansøgning om landzonetilladelse til lovliggørelse af Kongelundsvej 603.

Ejerne af Kongelundsvej 603, 2791 Dragør, har fremsendt en ansøgning om landzonetilladelse til lovliggørelse af 5 af de eksisterende bygninger, etablering af et lager/carport samt om at anvende ejendommen til erhverv, slamsugerservice.

På ejendommen Kongelundsvej 603 er al bebyggelse opført uden landzonetilladelse eller byggetilladelse. Ejerne af ejendommen ønsker at få lovliggjort bygningerne og anvendelsen af ejendommen. I forbindelse med lovliggørelsen vil ejerne af ejendommen:
- Opsige de ulovligt boende beboere på ejendommen
- Nedrive en lade beliggende indenfor transportkorridoren
- Lovliggøre de containere som er placeret på ejendommen

På situationsplanen fremgår hvilke bygninger der søges lovliggjort, samt deres placering på ejendommen. Nedenstående er en tabel over bygningerne, deres anvendelse og størrelse. Alle bygninger er i et plan og uden udnyttelig tagetage. Den samlede bebyggelsesprocent på ejendommen vil blive på omkring 15 %.

Tabel over bygningerne, deres anvendelse og størrelse

Bygningsnummer

Anvendelse

Størrelse

001

Kontor og administration

118 m2 + 15 m2 overdækning

002

Carport og lager

525 m2

003

Garage

97 m2

004

Lager

42 m2

005

Lager

33 m2

006

Hønsehus

5 m2

Bygningerne kommer til at fremstå enten som bindingsværk med puds eller bræddebeklædning. Tagene bliver beklædt med stålplader eller tagpap.

Ejerne ønsker at anvende ejendommen til slamsugerservice, hvilket ejendommen har været anvendt til i en årrække, dog uden den fornødne landzonetilladelse. Anvendelsen indbefatter administration, personale rum samt parkering og vedligehold af maskiner så som lastbiler, anhængere og traktorer.

Etableringen af bygninger og ændret anvendelse kræver landzonetilladelse i henhold til Planlovens § 35 stk. 1.

En eventuel landzonetilladelse vil blive gjort betinget af at:
- Alle andre bygninger end de ansøgte fysisk lovliggøres (nedrives/fjernes)
- Alle beboere er fraflyttet ejendommen
- Bygninger som er beliggende indenfor transportkorridoren nedrives. Undtaget herfra er bygninger, der kun i meget begrænset omfang berører transportkorridoren
- Containere på ejendommen fjernes eller lovliggøres

Tårnby Kommune forventer at behandle sagen på førstkommende møde i Bygge- og Ejendomsudvalget.
I henhold til Planloven 35 stk. 4 har du som nabo til den berørte ejendom mulighed for at fremkomme med bemærkninger, før der træffes endelig beslutning i sagen. Har du bemærkninger skal de fremsendes til Teknisk Forvaltning senest d. 2. maj 2016.

Link til situationsplan

×

Cookie info