Udskriv

12-02-16 Offentliggørelse af dispensation og landzonetilladelse til udvidelse af bl.a. securityfaciliteterne i lufthavnens nordafsnit

Bygge- og Ejendomsudvalget har på mødet d. 9. februar 2016 besluttet at meddele fornyet dispensation og landzonetilladelse til udvidelse af securityfaciliteterne i lufthavnens nordafsnit.

Tilladelsen omfatter udvidelse af terminal 2 og arkaden indenfor et byggefelt på 21 meter fra den gennemgående facadelinje jf. ansøgning af 8. december 2015.

Se ansøgningsmaterialet her

Dispensation og landzonetilladelse meddeles med hjemmel i planlovens §§ 19 og 35 efter samtykke fra erhvervs- og vækstministeren. Ansøgningen har ikke været udsendt i naboorientering, idet det er vurderet, at udvidelsen er af underordnet betydning for naboerne.

Til dispensationen og landzonetilladelse knyttes et vilkår om, at udformningen af tilbygningen, bl.a. med hensyn til valg af materialer og facadeudformning, skal understøtte det arkitektoniske samspil mellem bygningerne og forpladsen.

Tilladelserne bortfalder, hvis de ikke er udnyttet inden 3 år efter de er meddelt.

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse, dvs. før 11. marts 2016. Eventuelle klager har opsættende virkning.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagen samt visse landsdækkende foreninger og organisationer. Fremsendelse af klage sker ved indberetning i klageportalen jf. klagevejledning.

×

Cookie info