Udskriv

11-01-16 Offentliggørelse af landzonetilladelse til etablering parkering/opmarchareal i forbindelse med værksted i lufthavnens vestafsnit.

Bygge- og Ejendomsudvalget har på mødet d.8. december 2015 besluttet at meddele landzonetilladelse til anlæggelse af parkerings/opmarcharealer i forbindelse med etableringen af et værksted til service og vedligeholdelse af køretøjer, der håndterer flyene på jorden. Værkstedet placeres i lufthavnens vestafsnit umiddelbart i tilknytning til støjafskærmningen. Landzonetilladelse til selve værkstedet er offentliggjort 16.11. 2015. Parkeringsarealet placeres i lufthavnens midtafsnit og øvrigt som beskrevet i ansøgningsmaterialet.

Se ansøgningsmaterialet her.

Landzonetilladelsen meddeles med hjemmel i planlovens § 35. Ansøgningen har været udsendt i naboorientering.

Tilladelserne bortfalder, hvis de ikke er udnyttet inden 3 år efter de er meddelt.

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse, dvs. før 11. januar 2016. Eventuelle klager har opsættende virkning.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagen samt visse landsdækkende foreninger og organisationer. Fremsendelse af klage sker ved indberetning i klageportalen jf klagevejledning.

×

Cookie info