Udskriv

09.09.16 – 04.11.16 Forslag til Lokalplan 85.2 for Etageboligbebyggelse ved Glamsbjergvej/Knarreborgvej.

Tegning Over Beboelsesomraadet

Høring af forslag til Lokalplan 85.2 for Etageboligbebyggelse ved Glamsbjergvej/Knarreborgvej er fremlagt i offentlig høring fra 09. september til 04. november 2016 begge dage inklusive.

Lokalplanen omfatter matriklerne 13bc, 13bi, 13bn, 13bq og 13i Tårnby By, Tårnby, beliggende Glamsbjergvej 18-22, 2770 Kastrup.
Lokalplanen skal muliggøre etageboligbebyggelse med tilhørende private og fælles fri-, opholds-, færdsels- og parkeringsarealer.
Lokalplanområdet skal disponeres med etageboligbyggeri på hhv. 2 og 3 etager. Lokalplanen fastsætter bebyggelsesprocenten til max. 65. Lejlighederne kan opføres med en kombination af både lodret og vandret lejlighedsskel.
Et større sammenhængende offentligt tilgængeligt friareal med parklignende karakter skal anlægges mellem bebyggelsen. Der skal etableres arealer til ophold og leg indenfor de fælles friarealer.
Hver bolig skal have adgang til privat friareal f.eks. i form af have/gårdhave og boliger i 3 etager har mulighed for adgang til tagterrasse.
En offentlig tilgængelig hovedsti skal etableres gennem det sammenhængende fælles friareal fra det ubebyggede areal (matr.13a) til vejkrydset Knarreborgvej/Glamsbjergvej.
Parkeringsarealet skal etableres i lokalplanområdets sydlige del i forbindelse med adgangsvejen - en stikvej, der fører ud til Glamsbjergvej.
 
Lokalplanen tillader byggefelter, der ligger helt op til skel mod Glamsbjergvej og de 3 nabomatrikler mod nordøst.
Dette tillades for at sikre størst muligt sammenhængende fælles friareal.
Bebyggelsen vil påvirke naboerne mht. skygge. En max. etagehøjde på 2 etager fastsættes indenfor byggefelt 2 for at reducere skyggevirkningen på nabomatriklerne. Der er udarbejdet et skyggediagram, der er vedlagt lokalplanen som bilag C, der redegør for skyggepåvirkningerne på forskellige tidspunkter af året og dagen.
 
Tårnby Kommune har efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 4 truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering efter lovens § 3. Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planen kan inden 4 uger påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i overensstemmelse med klagevejledningen, som kan findes her.

Forslaget til Lokalplan 85.2 kan ses her
Screeningen for miljøvurdering kan ses her

Indsigelser eller bemærkninger kan i høringsperioden fremsendes til Teknisk Forvaltning eller til kommunen@taarnby.dk

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort indtræder midlertidige retsvirkninger, der skal sikre mod, at planens indhold foregribes.

Kommunen kan dog efter høringsfristens udløb tillade, at området udnyttes efter planen, såfremt:

• dette er i overensstemmelse med kommuneplanen
• der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde
• der ikke er gjort indsigelser mod forslaget fra en statslig myndighed

×

Cookie info