Udskriv

08-02-16 Forslag til aflysning af byplanvedtægt nr. 16

Forslag til aflysning af Byplanvedtægt nr. 16 fremlægges i offentlig høring fra d. 30. november 2015 til d. 8. februar 2016 begge dage inklusive.

Tårnby Kommunalbestyrelse har på mødet d. 24. november 2015 vedtaget at sende Forslag til aflysning af Byplanvedtægt nr. 16 i høring.

Baggrund

Gammel Lystbådehavn blev oprindeligt fredet ved Deklaration af 1. november 1955, som blev vedtaget af Tårnby Kommunalbestyrelse. Byplanvedtægt nr. 16, som omfatter Gammel Lystbådehavn og Kastrup Broforening, blev vedtaget af Tårnby Kommunalbestyrelse d. 9. maj 1967. Fredningen er med vedtagelsen af den nye fredning af Kastrup Strandpark den 21. maj 2015 stadig gældende, og med til at sikre Kastrup Strandparks rekreative karakter og udnyttelse. Kastrup Broforening er ikke omfattet af fredningen, men af Byplanvedtægt nr. 16. Fredningen fastlægger i § 6.1 at Der må ikke inden for området opføres ny bebyggelse med mindre dette særligt tillades ved en dispensation i henhold til naturbeskyttelsesloven § 50, stk. 1. Byplanvedtægt nr. 16 udlægger byggefelter indenfor det fredede område, som således ikke er i overensstemmelse med fredningens bestemmelse vedrørende bebyggelse. Det er Tårnby Kommunes vurdering at Byplanvedtægt nr. 16 ikke længere er nødvendig for planlægningen, eller hensigtsmæssig til administration af området.

Planlovens § 33 stk. 2 giver hjemmel til at aflyse lokalplaner og byplanvedtægter som ikke længere vurderes nødvendig for planlægningen, eller hensigtsmæssig til administration, uden udarbejdelse af en ny lokalplan.

Fremtidige forhold

For den del af området som er omfattet af fredningen af 2015, vil fredningen være det gældende administrationsgrundlag. Det er Fredningsnævnet for København som er myndighed for fredningen og eventuelle dispensationer fra denne. Derudover regulerer det gældende Bygningsreglement og bestemmelserne i Kommuneplan 2014 området ved en evt. byggesag. For Kastrup Broforening, som ikke er omfattet af fredningen, vil det være det gældende Bygningsreglement og bestemmelserne i Kommuneplan 2014 der er gældende for området, ved en evt. byggesag, med mindre byggeriet vil være lokalplanpligtigt jf. Planlovens § 13.

Du kan se byplanvedtægt nr. 16 her

Indsigelser eller bemærkninger kan i høringsperioden indgives til kommunen på f.eks. kommunen@taarnby.dk

Når et forslag til lokalplan, eller aflysning af lokalplan, er offentliggjort indtræder midlertidige retsvirkninger, der skal sikre mod, at planens indhold ikke foregribes.
Kommunen kan dog efter høringsfristens udløb tillade, at området udnyttes efter planen, såfremt:
• dette er i overensstemmelse med kommuneplanen
• der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde
• der ikke er gjort indsigelser mod forslaget fra en statslig myndighed

Miljøvurdering

Tårnby Kommune har efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 4 truffet afgørelse om, at Forslag til aflysning af Byplanvedtægt nr. 16 ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering efter lovens § 3. Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planerne kan inden 4 uger påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i overensstemmelse med vedlagte klagevejledning

×

Cookie info