Udskriv

07.03.2016 Offentlig høring om Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 73 – Borrelyngen / Askeløkkevej

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 73 – Borrelyngen/Askeløkkevej er fremlagt i offentlig høring fra 7. marts til 2. maj 2016 begge dage inklusive.

Tårnby Kommunes Bygge- og Ejendomsudvalg har på mødet d. 9. februar 2016 vedtaget at sende Forslag til tillæg nr. 1 til Lokalplan 73 i høring.

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 73 er et tillæg til den gældende Lokalplan 73 - Borrelyngen / Askeløkkevej. Tillægget er udarbejdet på foranledning af grundejerforeningen for området og har til formål at tillade og regulere opsætning af solceller og solfangeranlæg på taget af rækkehusene i lokalplanens område. Yderligere ønsker grundejerforeningen, at der udarbejdes bestemmelser, der regulerer etablering af tagvinduer i lokalplanområdet. Tillægget skal sikre bebyggelsens helhedspræg.

Tillægget supplerer Lokalplan 73 med bestemmelser vedrørende placering af solceller og vinduer. Lokalplan 73 er forsat gældende plangrundlag for området.

Screening - Miljøscreening lokalplan 73-1 solceller kan ses her.

Tårnby Kommune har efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 4 truffet afgørelse om, at Lokalplan 73 ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering efter lovens § 3. Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planerne kan inden 4 uger påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i overensstemmelse med vedlagte klagevejledning kan ses her.
 
Forslaget til tillæg nr. 1 til lokalplan 73 kan ses her.

Indsigelser eller bemærkninger kan i høringsperioden indgives til kommunen på f.eks. kommunen@taarnby.dk

Når et forslag til lokalplan er offentliggjort indtræder midlertidige retsvirkninger, der skal sikre mod, at planens indhold ikke foregribes.
Kommunen kan dog efter høringsfristens udløb tillade, at området udnyttes efter planen, såfremt:
• dette er i overensstemmelse med kommuneplanen
• der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde
• der ikke er gjort indsigelser mod forslaget fra en statslig myndighed

×

Cookie info